Aktualności

12-07-2018 12:35
18 lipca 2018 r. (środa) o godz. 18:00 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców Mariewa. Temat: omówienie zmian planu zagospodarowania.
15-06-2018 15:50
Wójt gminy podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość zabudowana w Zielonkach-Parcela, własność Gminy Stare Babice, przeznaczona została do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.
14-06-2018 14:56
Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Babice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych w Gminie Stare Babice. Wnioski i uwagi należy składać do 28 lipca 2018 r.
08-06-2018 12:15
Wójt gminy ogłasza przystąpienie do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Stare Babice oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski do 30.09.2018.
18-05-2018 16:16
Dyrektor KPN ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków, położonych w obrębie Izabelin, gmina Izabelin. Działka nr. 1033
25-04-2018 14:12
Urząd Gminy w Starych Babicach informuje, że I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości we wsi Stare Babice, stanowiącej działkę o nr 559/4 w dniu 25 kwietnia 2018 nie został rozstrzygnięty.
16-04-2018 13:25
Informacja z zebrania w dniu 12 kwietnia 2018 r. dotyczącego przeznaczenia pod zabudowę terenów we wsi Zalesie położonych na północ od ul. Trakt Królewski.
22-03-2018 12:34
Wójt gminy zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz. wsi Borzęcin Duży w dniach 3-25.04.2018 r. Dyskusja 9.04.br, uwagi do 7.05.2018.
19-03-2018 14:24
Wójt Gminy Stare Babice ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej j w Starych Babicach - działkę o nr ew. 559/4. Przetarg odbędzie się 25.04.2018.
07-03-2018 12:36
Wójt gminy zawiadamia o wyłożeniu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (...), od 7-29.03.2018 r. Dyskusja publ. 26.03.br, uwagi do 13.04.2018.

Strony