Konsultacje w Zalesiu

Drukuj

Informacja z zebrania
w dniu 12 kwietnia 2018 r.
dotyczącego przeznaczenia pod zabudowę terenów we wsi Zalesie położonych na północ od ul. Trakt Królewski

12 kwietnia 2018 r. odbyło się zebranie z właścicielami działek położonych w Zalesiu, na północ od Traktu Królewskiego, poświęcone omówieniu możliwości przeznaczenia tych terenów pod zabudowę jednorodzinną.

W zebraniu udział brali oprócz Właścicieli  także zainteresowani Radni,  Zastępca Wójta Marcin Zając oraz przedstawiciele właściwych merytorycznie Referatów Urzędu Gminy.

Jest to kontynuacja konsultacji dotychczas prowadzonych łącznie dla Koczarg Starych, Wojcieszyna, Zalesia i Borzęcina Dużego. Tym razem indywidualnie z właścicielami z Zalesia. Podobne konsultacje odrębne dla pozostałych wsi także mają się odbyć.

Na zebraniu ustalono, że istnieje możliwość zmiany przeznaczenia terenów pod zabudowę jednorodzinną. Ponieważ są to tereny rolne o wąskich działkach, bez dróg i uzbrojenia w infrastrukturę, zmiana przeznaczenia może się odbyć pod warunkiem kompleksowego, dwuetapowego zagospodarowania w skład którego wejdzie scalenie i podział.

  • W pierwszym etapie z konsultacyjnym udziałem społeczności opracowane  zostaną dokumenty planistyczne kończące się  urbanistycznym planem zabudowy, czyli tzw. „odrolnienie”.
  • Bezpośrednio po tym, aby wprowadzić rzeczywistą zabudowę i urządzanie terenów ulicznych,  przeprowadzone będzie scalenie i podział, podobnie jak to miało już miejsce w takich wsiach, jak: Kwirynów, Latchorzew, Zielonki Wieś i Borzęcin Duży.

W wyniku scalenia i podziału zostałyby wydzielone działki pod zabudowę, drogi niezbędne dla planowanej zabudowy, rowy odwadniające oraz teren wspólny na cele sportu, wypoczynku i rekreacji dla przyszłych mieszkańców. Wszystkie sprawy szczegółowe można omawiać w Referatach  Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Planowania Przestrzennego.

Ustalono, że właściciele wyrażą swój stosunek do projektu tych działań na formularzach wniosków, które udostępni każdego dnia roboczego Urząd Gminy w pok. 3 przy ul. Rynek 32 (stary budynek) oraz można go pobrać spod niniejszej  informacji. Wnioski można także przesyłać mailami na adres: architektura@stare-babice.waw.pl.

Do niniejszej informacji  dołącza się:

1 - Koncepcja planu miejscowego - planu zabudowy,
2 - Mapę ewidencyjną wsi,
3 - Mapę topograficzną,
4 - Formularz wniosku w PDF i Word

Zastępca Wójta Gminy
mgr inż Marcin Zając