Program 500 Plus

Drukuj

Od 1 lipca 2019 roku rusza III edycja programu 500+. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Wniosek o świadczenie 500+  od 1 lipca 2019 r. składać można tylko elektronicznie (na okres 2019/2021), najłatwiej za pośrednictwem systemu bankowego logując się na swoje konto. Ponadto wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl lub PUE ZUS.

Zachęcamy do złożenia wniosku w formie elektronicznej.

Wnioski papierowe od 1 sierpnia 2019 r.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach
tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Warto pamiętać, że złożenie wniosku w późniejszym terminie powoduje utratę wyrównania świadczenia za poprzednie miesiące.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać, aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br. Ponadto jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Przyznanie świadczenia 500+

Organ właściwy wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu       e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej. Jest to rozwiązanie, które funkcjonowało już w programie „Dobry start”.

Co nowego w świadczeniu wychowawczym?

W ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci uchylone zostały wszystkie przepisy dotyczące stosowania kryterium przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego. Są to przepisy, które bezpośrednio odnoszą się do dochodu rodziny (katalog dochodów, wysokość kryterium dochodowego, czy utrata i uzyskanie dochodu).
Ponadto wprowadzono zmiany w ustawach związanych z systemami wsparcia rodzin:
– przyznanie świadczenia z programu „Rodzina 500+” w postaci dodatku dzieciom umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
– wprowadzenie szczególnego, 3-miesiecznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym terminie będzie skutkowało przyznaniem świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka,
– wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku,
– zmiana okresu świadczeniowego, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,
– wprowadzenie przepisów proceduralnych regulujących sposób postępowania w przypadku zmiany miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się/otrzymującej świadczenie wychowawcze,
– likwidacja obowiązku rozstrzygania o przyznaniu świadczenia w drodze decyzji administracyjnej,

Co z programem wyprawki szkolnej 300+ „Dobry Start” ?

Podstawowe warunki i założenia programu pozostają bez zmian. Jednocześnie od 1 lipca można składać elektronicznie wnioski o świadczenia z Programu „Dobry Start”.

Kto obsługuje wnioski w Gminie Stare Babice?

Obsługą wniosków w Gminie Stare Babice zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych z siedzibą ul. Rynek 21
(pierwsze piętro,  pok. 30 i 30A).

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek od 8.00 do 17.00
wtorek – środa od 8.00 do 16.00
czwartek – dzień wewnętrzny
piątek od 8.00 do 15.00
tel. 22 752 83 85 - Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Wnioski papierowe dostępne będą w późniejszym terminie.