Formularz

Drukuj

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) wskazujemy, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, kontakt e-mail pod adresem: kancelaria@stare-babice.waw.pl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy za pomocą adresu iod@stare-babice.waw.pl.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu przesyłania Panu/Pani pożądanych informacji.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych.

Państwa dane nie będą przekazywane do innych celów.

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez kontakt z Administratorem.

Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

W stosunku do Pana/Pani nie będą podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w każdej chwili może Pan/Pani wycofać swoją zgodę na przetwarzanie przez Administratora Pana/Pani danych osobowych.