OGŁOSZENIE

Drukuj

Stare Babice, dnia 04.01.2018 r.

RPP.6721.1.2018

OGŁOSZENIE 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1075 z późn. zm.) zawiadamiam o:

wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na różnych obszarach gminy Stare Babice"

sporządzanego na podstawie Uchwał Rady Gminy Stare Babice: Nr XLII/424/14 z dnia 23 października 2014 r., Nr IV/22/15 z dnia 5 lutego 2015 r., Nr XI/81/15 z dnia 15 października 2015 r., Nr XVII/157/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. oraz Nr XXII/201/16 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na różnych obszarach gminy Stare Babice.

Wyłożenie projektu planu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na różnych obszarach gminy Stare Babice ” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się od dnia 7 lutego 2018 r. do dnia 2 marca 2018 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie Gminy Stare Babice, w pokoju nr 3, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 19 lutego 2018 r.  Zebranie odbędzie się w Urzędzie Gminy Stare Babice, w pokoju nr 24 - Sala im. Stanisława Zająca. Początek zebrania o godz. 17:00.

Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępnione zostaną także na stronie internetowej: www.bip.stare-babice.waw.pl
Zgodnie z art. 18 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do planu  zagospodarowania należy składać do Wójta Gminy Stare Babice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2018 r.

Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu, pocztą na adres: Wójt Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, ustnie do protokołu w Referacie Planowania Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: architektura@stare-babice.waw.pl

Uwagi za pomocą środków komunikacji elektronicznej: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ww. ustawy o podpisie elektronicznym.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy,  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2018 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Stare Babice. 

Wójt Gminy
     (-) Krzysztof Turek    

Załącznik: 
Zał. 1 597.92KB
Zał. 2391.29KB
Zał. 3613.72KB
Zał. 4319.25KB
Zał. 51.3MB
Zał. 6584.18KB
Zał. 71021.57KB
Zał. 81023.7KB
Zał. 91.29MB
Zał. 101.23MB
Zał. 111.14MB
Zał. 121.53MB
Zał. 13609.96KB
Zał. 141.24MB
Zał. 151.97MB
Zał. 161.2MB
Zał. 17688.16KB
Zał. 181.14MB
Zał. 191.65MB
Zał. 201.77MB
Zał. 211.82MB
Zał. 221.88MB
Zał. 23644.57KB
Zał. 24565.48KB
Zał. 251.06MB
Zał. 26922.57KB
Zał. 272.02MB
Zał. 28635.13KB
Zał. 29420.21KB
Zał. 30465.21KB
Zał. 311.61MB
Zał. 321.48MB
Zał. 33785.27KB
Zał. 341.24MB
Zał. 35879.16KB
Zał. 37879.88KB
Zał. 361.3MB
Zał. 381.26MB
Zał. 39279.14KB
Zał. 40340.41KB
Zał. 41898.01KB
Zal.42447.15KB