MPZP - ogłoszenie

Drukuj

RPP.6721.6.2019 

Stare Babice, dnia 18 marca 2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zielonki Wieś – obszar I

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) oraz Uchwały Nr VI/45/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zielonki Wieś – obszar I,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zielonki Wieś – obszar I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od  8 kwietnia 2019 r. do 06 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej: www.stare-babice.pl w zakładce: „Dla inwestora”, „Plany miejscowe w przygotowaniu”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice o godzinie o godz. 17.00.

Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 29, art. 34, art. 40, art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2018 r. Poz. 2081), osoby  prawne i fizyczne mogą wnosić uwagi do projektu planu i prognozy.

Uwagi należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32,  05-082 Stare Babice lub pocztą elektroniczną na adres:  d.siembida@stare-babice.waw.pl, z podaniem nazwiska, imienia lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu  przedmiotu uwagi oraz oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy, w terminie nieprzekraczalnym do dnia 20 maja 2019 r.

Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Stare Babice.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

    (-) Wójt Gminy

    Sławomir Sumka