Deklaracja - odpady

Drukuj

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(do pobrania w załączniku poniżej)

  1. Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r., Nr 229, poz. 1945 ze zmianami).
  2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć Wójtowi Gminy Stare Babice deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
  3. Przez właściciela nieruchomości rozumie się właścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu a także inne podmioty władające nieruchomością.
  4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi      lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do  Wójta Gminy Stare Babice nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.                  
    Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Opłaty za wywóz od lutego 2019 roku

Zgodnie z uchwałą nr IV/29/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty od lutego 2019 będą obowiązywały nowe stawki:

  • 29 zł/osobę za odpady segregowane
  • 62 zł/osobę za niesegregowane

Opłaty należy wpłacać w terminie do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni zgodnie z ilością osób zamieszkującą daną nieruchomość.

INDYWIDUALNE KONTA BANKOWE
Wszyscy właściciele nieruchomości otrzymują informację od Wójta Gminy o indywidualnych kontach bankowych, na które należy wpłacać za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

WZÓR DEKLARACJI zgodny z Uchwałą RADY GMINY STARE BABICE z dnia 29.11.2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Stare Babice w załączniku (pdf

Załącznik: