Stan gospodarki odpadami komunalnymi 2017

Drukuj

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STARE BABICE W 2017 ROKU

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: „Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządza się w terminie do dnia 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy.”

Analiza z roku 2017 w załączniku poniżej>>>