OGŁOSZENIE

Drukuj

RPP.6721.33.2018 

Stare Babice, dnia 10 września 2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice

 Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz Uchwały Nr XXVIII/282/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 10 października 2018 r. do 10 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej: www.stare-babice.pl
w zakładce: „Dla inwestora”, „Plany miejscowe w przygotowaniu”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się  w dniu 22 października 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice o godzinie o godz. 17.00.
 
Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 29, art. 34, art. 40, art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2017 r. Poz. 1405), osoby  prawne i fizyczne mogą wnosić uwagi do projektu planu i prognozy.

Uwagi należy składać na piśmie na adres:
Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32,  05-082 Stare Babice lub pocztą elektroniczną na adres: architektura@stare-babice.waw.pl, z podaniem nazwiska, imienia lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu  przedmiotu uwagi oraz oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy, w terminie nieprzekraczalnym do dnia
26 listopada 2018 r.

Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Stare Babice.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

    (-) Wójt Gminy
mgr inż. Krzysztof Turek