OGŁOSZENIE

Drukuj

Stare Babice, 21 lutego 2018 r.

RPP.6721.43.2018                                                                                

OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 z późn. zm.)

Wójt Gminy Stare Babice zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 marca 2018 r. do dnia 29 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, pok. Nr 3, w godzinach otwarcia Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie w/w zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 marca 2018 r. o godz. 17.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, pok. 24

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stare Babice na adres ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 kwietnia 2018 r.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.1405 ze zm.) uwagi do prognozy mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Stare Babice na adres ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: architektura@stare-babice.waw.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 kwietnia 2018 r.
Złożone uwagi rozpatrywane są przez Wójta Gminy Stare Babice.

Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy
(-) Krzysztof Turek

Załączniki:

Tekst Studium zmiana 05.03.20171.47MB