Kontrole odbioru odpadów

Drukuj

KONTROLE ZWIĄZANE
Z WYTWARZANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH

Szanowni Mieszkańcy i Przedsiębiorcy!

Informujemy Państwa, że Urząd Gminy Stare Babice przeprowadza obecnie kontrole związane z wytwarzaniem odpadów komunalnych.

Kogo dotyczą kontrole?

  1. Mieszkańców (osób fizycznych) -- czy liczba osób zgłoszonych w złożonej deklaracji zgadza się ze stanem faktycznym oraz czy opłaty są wnoszone w terminach.
  2. Przedsiębiorców (osób, które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie gminy) -- czy działalność gospodarcza jest związana z wytwarzaniem odpadów komunalnych i jeżeli tak, czy posiadają umowę z firmą odbierającą odpady oraz czy odpady powstałe w wyniku działalności gospodarczej nie są mieszane z odpadami z gospodarstwa domowego.
  3. Inwestorów prowadzących budowy na terenie gminy -- czy posiadają podpisane umowy na odbiór odpadów komunalnych z uprawnionym podmiotem (z firmą zajmującą się odbiorem odpadów wpisaną do rejestru działalności na terenie gminy Stare Babice – wykaz takich firm jest dostępny
    w Urzędzie Gminy Stare Babice oraz na stronie internetowej).

Gdzie prowadzone są kontrole?

  1. W miejscach prowadzenia działalności gospodarczej.
  2. Na placach budowy.
  3. W Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, sprawdzające, czy odpadów nie oddają podmioty nieuprawnione: firmy lub osoby niezamieszkujące na terenie gminy Stare Babice.

UG 26.01.2018