Położenie

Drukuj

Gmina Stare Babice jest jedną z 8 gmin, w skład których wchodzi obszar Kampinoskiego Parku Narodowego.

KPN zajmuje 18% powierzchni gminy i obejmuje całość wsi Buda, części wsi: Mariew, Stanisławów, Wojcieszyn, Koczargi Stare i Lipków. 80% powierzchni gminy  leży w otulinie parku narodowego, obszaru Natura 2000 oraz Warszawskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego.

Na terenie gminy znajduje się również fragment kompleksu leśnego „Park Leśny Bemowo” z rezerwatami przyrody: Łosiowe Błota i Kalinowa Łąka.

Południe gminy zachowało rolniczy charakter, wysokiej klasy gleby sprzyjają produkcji ogrodniczej i stanowią zaplecze warzywne dla aglomeracji Warszawy.

Północny obszar gminy przekształca się w podmiejskie zespoły osiedli mieszkaniowych. Wzdłuż głównej osi komunikacyjnej gminy drogi wojewódzkiej 580 skupiają się punkty handlowe , usługowe i liczne hurtownie.
Centrum gminy Stare Babice  przekształca się w eleganckie miasteczko.

Środowisko przyrodnicze

Pod względem geograficznym teren gminy położony jest w większości we wschodniej części Równiny Łowicko-Błońskiej (południowa część gminy) oraz częściowo w obrębie Kotliny Warszawskiej (część północno-zachodnia gminy), wchodzącej w skład makroregionu Niziny Środkowo-Mazowieckiej.
W budowie geologicznej zaznacza się podział gminy na trzy części:
• w części południowej / Równina Łowicko-Błońska/ wytworzyły się dobre gleby, sprzyjające użytkowaniu jako grunty orne,
• w części środkowej Równiny Łowicko-Błońskiej występują gliny zwałowe, piaski miejscami zwydmione, zagłębienia bezodpływowe, co powoduje bardziej zróżnicowane warunki glebowe i hydrogeologiczne,
• w części północno-zachodniej /Kotlina Warszawska/ gleby charakteryzują się płytkim zaleganiem wód gruntowych, co stwarza generalnie niekorzystne warunki do zabudowy, a dla wykorzystania rolniczego sprzyja jedynie ekstensywnej gospodarce łąkowo-pastwiskowej.
Teren gminy ma charakter nizinny, pochylony z południowego-wschodu, gdzie osiąga kulminację ok.110 m n.p.m., ku północnemu-zachodowi, gdzie osiąga ok.75 m n.p.m.
Pod względem hydrograficznym obszar gminy położony jest w bezpośrednim zasięgu zlewni Wisły, w wododziałowej części zlewni rzeki Łasicy, prawobrzeżnego dopływu Bzury z dopływem Lipkowska Woda, przy czym większa część cieków wodnych należy do zlewni kanału Zaborowskiego i dalej kanału Łasicy, mniejsza część południowo-zachodnia do zlewni Utraty.

Warunki klimatyczne gminy są typowe dla środkowego Mazowsza, w skali kraju względnie ciepłe, zwłaszcza latem i raczej suche. Zaznacza się tu przewaga wpływów kontynentalnych. Z rolniczego punktu widzenia warunki klimatyczne są sprzyjające dla rozwoju rolnictwa. Długość okresu wegetacyjnego wynosząca około 215 dni, typowa dla regionu, nie ogranicza możliwości uprawy podstawowych gatunków uprawnych.

Północna część gminy położona jest w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego. Obszary te objęte są szczególną ochroną przyrody.

Odrębny, większy kompleks leśny - Park Leśny Bemowo występuje na pograniczu Warszawy. W jego obrębie, częściowo na polanach śródleśnych utworzono rezerwaty "Łosiowe Błota" (ochrona torfowisk niskich) i "Kalinowa Łąka" (ochrona unikalnej w rejonie Warszawy roślinności typu : pełnik europejski, mieczyk dachówkowaty i inne). Mniejsze laski związane z występowaniem wydm pojawiają się w północnej części terenu.

Do cenniejszych zespołów roślinnych należą fragmenty lasów i zarośli łęgowych oraz olszowych, a także roślinność torfowiskowa, wydmowa i murawy napiaskowe. W gminie rośnie 12 drzew uznanych za pomniki przyrody, znajdują się one we wsiach: Stare Babice, Buda, Koczargi Stare i Zielonki.

Tereny leśne stanowią 19% powierzchni całkowitej gminy, w tym ok. 14 % stanowią lasy Kampinoskiego Parku Narodowego, a 5% Lasy Bemowskie. Walory przyrodnicze wymagające ochrony koncentrują się w rejonie KPN i Parku Leśnego Bemowo (częściowo położonego na obszarze gminy). Walory przyrodnicze prawnie chronione na terenie gminy to:

  • teren Kampinoskiego Parku Narodowego (ochrona i kształtowanie wg Planu Ochrony KPN, 1996 r.),
  • teren otuliny KPN (ustalenia ochronne wg w/w Planu)
  • rezerwaty przyrody na terenie otuliny (Łosiowe Błota i Kalinowa Łąka w Lesie Bemowskim),
  • pomniki przyrody,
  • lasy ochronne (ochrona przed zmianą przeznaczenia),
  • warszawski obszar chronionego krajobrazu wprowadza zakaz zabudowy w odległości 25-100 m od ściany lasu w zależności od wielkości kompleksu leśnego.