Oferta dla inwestorów

Drukuj

Stare Babice - Nowoczesna Gmina w sercu Mazowsza

Stare Babice to malowniczy obszar zamieszkały przez około 17 tys. mieszkańców. Gmina położona jest za zachodnią granicą Warszawy, na południowym skraju Puszczy Kampinoskiej. Dzięki takim uwarunkowaniom powstają tu liczne inwestycje o nowoczesnych i pro­ekologicznych rozwiązaniach na światowym poziomie: oczyszczalnia ścieków, stacje uzdatniania wody, sta­cja energetyczna, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, energetyczne i drogowe. Posiadamy urokliwe okolice, w których nie czuć intensywności wielkomiej­skiego życia. Mieszkańcy znajdują tu spokój i odpoczy­nek, w pełni korzystając z nowoczesnej infrastruktury społecznej i technicznej aglomeracji warszawskiej.

Idealne miejsce do zamieszkania…

Jako jedni z pierwszych w Polsce opracowaliśmy do­kładne plany miejscowe, a naszymi priorytetami od po­nad 20 lat jest skoncentrowany rozwój sieci osadniczej i jednoczesne budowanie najnowocześniejszej infra­struktury technicznej. Łatwa dostępność do Warsza­wy, jej wielkich rynków pracy i zbytu powoduje, że co­rocznie przybywa do gminy wiele rodzin. Atrakcyjność terenów do zamieszkania wynika nie tylko z bliskości wielkiego miasta, ale także z częściowego położenia w Puszczy Kampinoskiej i jej otulinie. Trwa przeobra­żanie się porolnego krajobrazu północnej części gminy w park z zielenią niską i wysoką, wraz z ukrytymi w niej domostwami.

… i prowadzenia firmy

Gmina Stare Babice ma ogromny potencjał gospo­darczy, o czym przekonało się już wielu lokalnych przedsiębiorców. Liczba podmiotów gospodarczych prowadzonych przez osoby fizyczne wciąż rośnie. Dobrą kondycję tutejszych firm zapewniają: dostęp do chłonnego rynku zbytu w Warszawie i okolicach, wyso­ki odsetek ludzi wykształconych, doskonałe połączenie z siecią dróg ekspresowych i autostrad oraz dobre tra­dycje w handlu, usługach i drobnej przedsiębiorczości. Powyższe uwarunkowania i bliskość zaledwie 14 km do centrum Warszawy determinują dynamiczny rozwój gminy.

Przodujemy w rankingach

Efektywne działania samorządu są cały czas doce­niane przez fachowe gremia. Gmina Stare Babice może się pochwalić takimi tytułami, jak m.in.: „Gmina Fair Play”, „Gmina otwarta na fundusze strukturalne”, „Przyjaźni środowisku”, „Samorządowy Lider Edu­kacji 2012” oraz wyróżnieniami: „Europejska Gmina, europejskie miasto”, „Przejrzysta Polska”. Od 1998 r. zajmujemy czołowe miejsca w corocznych rankingach Rzeczpospolitej, otrzymując tytuły „Mistrza Zrównowa­żonego Rozwoju” za inwestycje oraz „Najlepszej Gmi­ny Wiejskiej”. W 2012 r. zajęliśmy II miejsce w Polsce w kategorii gmin wiejskich, które najlepiej pozyskują środki unijne.

Zapraszamy do Starych Babic!
U nas wszystko się udaje!