Zebranie z mieszkańcami Wojcieszyna i Zalesia

Drukuj

Stare Babice 18 września 2018 r.

RPP.6727.93.2018                

ZAPROSZENIE

Zaproszenie na zebranie
w dniu  1 października  2018 r.
dotyczące przeznaczenia pod zabudowę terenów we wsi Wojcieszyn i Zalesie

W dniu 1 października 2018 r. o godz. 17 00, w Auli Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli odbędzie się zebranie z mieszkańcami i właścicielami działek rolnych położonych w Wojcieszynie i Zalesiu poświęcone omówieniu możliwości przeznaczenia tych terenów pod zabudowę jednorodzinną.

W zebraniu udział wezmą Wójt Gminy Krzysztof Turek,  Zastępca Wójta Marcin Zając, oraz przedstawiciele właściwych merytorycznie Referatów Urzędu Gminy.
W trakcie zebrania zostanie omówiona koncepcja zagospodarowania dzisiejszych terenów rolnych na cele zabudowy jednorodzinnej i niezbędne towarzyszące funkcje publiczne - gminne.

Koncepcje te są dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy w zakładkach „Aktualności” i „Dla Inwestora – plany miejscowe w przygotowaniu” a pliki są zatytułowane:
- Konsultacje w Zalesiu  - 16.04.2018,
- Nowe tereny budowlane dla Wojcieszyna – 27.07.2018.

Zostały one opracowane w ramach analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzania nowego planu miejscowego. Wyniki analizy ekonomicznej dotyczącej Wojcieszyna  będą aktualne także dla obszarów we wsi Zalesie.

Z koncepcji wynika, że istnieje możliwość zmiany przeznaczenia terenów pod zabudowę jednorodzinną. Ponieważ są to tereny rolne o wąskich działkach, bez dróg i uzbrojenia w infrastrukturę, zmiana przeznaczenia może się odbyć pod warunkiem kompleksowego, kilkuetapowego zagospodarowania w skład którego wejdzie scalenie i podział.

Etapy te to :

  • I –  wskazanie w  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi   Wojcieszyn i Zalesie wymagających scalenia i podziału,
  • II – sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czyli właściwego planu zabudowy,
  • III – Przeprowadzenie scalenia i podziału,
  • IV – Rozpoczęcie budowy infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizacje, energetyka, gazociągi, drogi system odprowadzenia wód opadowych) i równoległe budowanie domów jednorodzinnych przez osoby fizyczne.       

W wyniku scalenia i podziału zostałyby wydzielone działki pod zabudowę, drogi niezbędne dla planowanej zabudowy, rowy odwadniające, oraz teren wspólny na cele sportu, wypoczynku i rekreacji dla przyszłych mieszkańców. Na zebraniu przedstawione zostaną informacje szczegółowe dotyczące tego procesu. 

Ponieważ właściciele składali także liczne wnioski, aby przeznaczyć teren pod zabudowę, ale bez scalania i podziału, to ten sposób zagospodarowania i koszty przygotowania terenu do zabudowy tą metodą także zostaną omówione.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych na to zebranie.

mgr inż. Krzysztof Turek
Wójt Gminy