Zebranie mieszkańców Mariewa

Drukuj

ZAPROSZENIE
na zebranie w dniu 18 lipca 2018 r.
dotyczące przeznaczenia pod zabudowę terenów we wsi Mariew

18 lipca w budynku OSP w Borzęcinie Dużym odbędzie się zebranie z właścicielami działek rolnych położonych w Mariewie poświęcone omówieniu możliwości przeznaczenia tych terenów pod zabudowę jednorodzinną.

W zebraniu udział wezmą Wójt Gminy Krzysztof Turek,  Zastępca Wójta Marcin Zając, Sołtys Mariewa Dorota Zwolińska oraz przedstawiciele właściwych merytorycznie Referatów Urzędu Gminy.

W trakcie zebrania ostanie przedstawiona koncepcja zagospodarowania dzisiejszych terenów rolnych na cele zabudowy jednorodzinnej i niezbędne towarzyszące funkcje publiczne - gminne. Koncepcje te są dołączone do niniejszego zaproszenia. Zostały one opracowane w ramach analiz doootyczących zasadności przystąpienia do sporządzania nowego planu miejscowego.

Z koncepcji wynika, że istnieje możliwość zmiany przeznaczenia terenów pod zabudowę jednorodzinną. Ponieważ są to tereny rolne o wąskich działkach, bez dróg i uzbrojenia w infrastrukturę, zmiana przeznaczenia może się odbyć pod warunkiem kompleksowego, kilkuetapowego zagospodarowania w skład którego wejdzie scalenie i podział.

Etapy te to:

  • I –  wskazanie w  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi Mariew wymagających scalenia i podziału,
  • II – sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czyli właściwego planu zabudowy,
  • III – Przeprowadzenie scalenia i podziału,
  • IV – Rozpoczęcie budowy infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizacje, energetyka, gazociągi, drogi system odprowadzenia wód opadowych) i równoległe budowanie domów jednorodzinnych przez osoby fizyczne.

W wyniku scalenia i podziału zostałyby wydzielone działki pod zabudowę , drogi niezbędne dla planowanej zabudowy, rowy odwadniające, zbiornik wodny retencyjny oraz teren wspólny na cele sportu, wypoczynku i rekreacji dla przyszłych mieszkańców.

Na zebraniu przedstawione zostaną informacje szczegółowe dotyczące tego procesu. Uwagi do planowanych zamierzeń można  przesyłać mailami na adres: architektura@stare-babice.waw.pl.

Do niniejszego zaproszenia  dołącza się (uwaga - duże pliki):

  1. - Koncepcja planu miejscowego części północnej Mariewa,
  2. - Koncepcja planu miejscowego części południowej Mariewa

mgr inż. Marcin Zając
Zastępca Wójta