Zawiadomienie

Drukuj

Z A W I A D O M I E N I E

o wyłożeniu projektu uchwały Rady Gminy

o scaleniu i podziale we wsi Blizne Jasińskiego 

- kompleks objęty Uchwałą Rady Gminy Stare Babice nr XLI/415/14 z dnia 10 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do scalenia.

Urząd Gminy Stare Babice, na podstawie art. 103 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 poz. 121 ze zm.) zawiadamia, że projekt uchwały Rady Gminy o scaleniu i podziale nieruchomości we wsi Blizne Jasińskiego, razem z załącznikami (mapy i rejestry) będzie wyłożony do wglądu w Urzędzie Gminy w Starych Babicach ul. Rynek 32 w pokoju nr 27, II piętro, w terminie od 9 do 30 marca 2018 r. w godzinach pracy urzędu.

W okresie tym uczestnicy postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją oraz ewentualnie składać na piśmie wnioski, uwagi i zastrzeżenia do tego projektu.

Złożone wnioski, uwagi i zastrzeżenia zostaną zaopiniowane przez radę uczestników scalenia i rozstrzygnięte przez Radę Gminy w Uchwale o scaleniu i podziale.