XV sesja Rady Gminy Stare Babice

Drukuj

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696, 1815) – z w o ł u j ę XV sesję Rady Gminy Stare Babice w dniu 19 grudnia 2019 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2020-2023.
5. Rozpatrzenie projektu budżetu Gminy Stare Babice na rok 2020:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b) odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d) stanowisko Wójta do opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
e) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
f) głosowanie nad projektem budżetu Gminy Stare Babice na rok 2020.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad.

Z poważaniem,
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Henryk Kuncewicz

Obrady Rady Gminy będą transmitowane (kanał Urzędu Gminy Stare Babice – UGStareBabice – na serwisie informacyjnym YouTube) i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696, 1815).