XV sesja Rady Gminy Stare Babice

Drukuj

Działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 Statutu Gminy Stare Babice ustalam porządek obrad XV sesji Rady Gminy Stare Babice w dniu 19 grudnia 2019 r. o godz. 14:00, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21:

1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji.
4. Podsumowanie wyborów do samorządu mieszkańców wsi na kadencję 2020 – 2024.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Latchorzew.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2020-2023.
7. Rozpatrzenie projektu budżetu Gminy Stare Babice na rok 2020:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b) odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d) stanowisko Wójta do opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
e) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
f) głosowanie nad projektem budżetu Gminy Stare Babice na rok 2020.
8. Rozpatrzenie projektu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na 2019 r.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w różnych częściach gminy Stare Babice.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 -2022.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajecie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Gminę Stare Babice.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 161/6 i 161/7 położonych we wsi Lipków.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej we wsi Blizne Łaszczyńskiego.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babice.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowane odpadami komunalnymi.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Stare Babice.
23. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
24. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
25. Wolne wnioski i informacje.
26. Zakończenie obrad.

Z poważaniem,
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Henryk Kuncewicz

Obrady Rady Gminy będą transmitowane (kanał Urzędu Gminy Stare Babice – UGStareBabice – na serwisie informacyjnym YouTube) i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506).