Relacja Referatu Planowania Przestrzennego

Drukuj

Informacja dotycząca zebrania
w dniu 28 lutego 2018 r. w sprawie
przeznaczenia pod zabudowę terenów we wsi Borzęcin Duży położonych na wschód od ul. Spacerowej.

28 lutego 2018 odbyło się zebranie z właścicielami działek położonych w Borzęcinie Dużym, na północ od Traktu Królewskiego i na wschód od Spacerowej poświęcone omówieniu możliwości przeznaczenia tych terenów pod zabudowę jednorodzinną.

W zebraniu udział brali oprócz Właścicieli także Radny Remigiusz Fijołek, Wójt Gminy Krzysztof Turek, Zastępca Wójta Marcin Zając oraz przedstawiciele właściwych merytorycznie Referatów Urzędu Gminy.

Jest to kontynuacja konsultacji dotychczas prowadzonych łącznie dla Starych Koczarg, Wojcieszyna, Zalesia i Borzęcina D. tym razem indywidualnie z właścicielami z Borzęcina D.

Podobne konsultacje odrębne dla pozostałych wsi także mają się odbyć.

Na zebraniu ustalono, że istnieje możliwość zmiany przeznaczenia terenów pod zabudowę jednorodzinną.

Ponieważ są to tereny rolne o wąskich działkach, bez dróg i uzbrojenia w infrastrukturę, zmiana przeznaczenia może się odbyć pod warunkiem kompleksowego, dwuetapowego zagospodarowania w skład którego wejdzie scalenie i podział. W wyniku scalenia i podziału zostałyby wydzielone działki pod zabudowę, drogi niezbędne dla planowanej zabudowy, rowy odwadniające oraz teren wspólny na cele sportu, wypoczynku i rekreacji dla przyszłych mieszkańców.

Ustalono, że wszystkie sprawy szczegółowe można omawiać w Referatach  Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Planowania Przestrzennego.

Ustalono, że właściciele wyrażą swój stosunek do projektu tych działań na formularzach wniosków, które udostępni każdego dnia roboczego Urząd Gminy w pok. 3 przy ul. Rynek 32 (stary budynek) oraz Radny w czasie swoich dyżurów w budynku OSP w Borzęcinie Dużym w piątki o godz. 18-tej w dniach 9 i 23 marca.

Wnioski można także przesyłać mailami na adres: architektura@stare-babice.waw.pl.

Do niniejszej informacji dołącza się:

1 - Formularz wniosku w PDF i Word,
2 - Odrys fragmentu Studium – cały dokument dostępny jest pod adresem: http://bip.babice-stare.waw.pl/public/?id=51783
3 - Mapę ewidencyjno-topograficzną.

Kazimierz Steć
kierownik Referatu Planowania Przestrzennego

 

Załącznik: 
Wniosek21.61KB
Wniosek453.6KB