Raport o stanie Gminy Stare Babice za 2018 r.

Drukuj

Przygotowanie Raportu o stanie gminy to wymóg, wynikający ze znowelizowanej ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Zgodnie z art. 28aa ust. 1 wójt co roku do dnia 31 maja musi przedstawić radzie gminy raport o stanie gminy. Raport o stanie gminy obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Przedstawienie Raportu oraz debata nad Raportem o stanie Gminy Stare Babice za rok 2018 odbędzie się na Sesji Rady Gminy Stare Babice w dniu 27 czerwca 2019 r.
Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21 (w sali konferencyjnej) i rozpocznie o godzinie 13:00. W debacie biorą udział radni oraz mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy Stare Babice. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 20 podpisami mieszkańców. Zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu 26 czerwca 2019 r., jest to dzień poprzedzający sesję, podczas której ma być przedstawiony Raport. Zgłoszenia przyjmowane będą w Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice w godzinach pracy Urzędu. Wzór zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 32, pok. 28. Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 26 czerwca 2019 r. nie będą rozpatrywane. Mieszkańcy będą mogli zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie gminy za 2018 rok wg kolejności zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, zgodnie z art. 28aa ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 r. poz. 506).

>>>Raport<<<

>>>Wzór zgłoszenia mieszkańca do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Stare Babice wraz z wzorem listy podpisów<<<