Projekt MPZP części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin

Drukuj

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części  wsi Borzęcin Duży i Wierzbin” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, które odbędzie się od 10 października  do 12 listopada 2019 r : poniedziałki: 8:00 – 17:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 8:00 – 15:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 21 października 2019 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Gminy Stare Babice, ul Rynek 32 w Sali konferencyjnej. Początek zebrania o godz. 17:00

Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej http://bip.babice-stare.waw.pl/public/

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Stare Babice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 29 listopada 2019 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Stare Babice.

Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice, pocztą na adres: Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, ustnie do protokołu w Referacie Planowania Przestrzennego, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres d.siembida@stare-babice.waw.pl

 Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymienione wyżej, projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 29 listopada 2019 r.

Zgodnie z art. 41 ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 4, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Wójta Gminy Stare Babice  z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie internetowej http://bip.babice-stare.waw.pl/public/