OGŁOSZENIE

Drukuj

Stare Babice, dnia  14  czerwca 2018 r.

RPP.6721.21.2018                                                                      

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Stare Babice
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów usługowych
w Gminie Stare Babice

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1075 z późn. zm.) oraz w związku z uchwaleniem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  Gminy Stare Babice (uchwała nr XLI/435/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice
Uchwały Nr XXXV/358/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych w Gminie Stare Babice
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego następujące obszary:

 1. obszaru Nr 1- położonego we wsi Blizne Łaszczyńskiego pomiędzy wschodnią granicą pasa drogowego Trasy Armii Krajowej, południową granicą pasa drogowego ulicy Warszawskiej  oraz odcinkami granicy administracyjnej Gminy: wschodnim i południowym.
 2. obszaru Nr 2- położonego we wsi Babice Nowe po wschodniej stronie cmentarza parafialnego i obejmującego części działek o następujących numerach ewidencyjnych: 52/3, 53/2, 55/2 i 57/31.
 3. obszaru Nr 3- położonego we wsi Zielonki Parcele i obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 99/2 i 99/5.
 4. obszaru Nr 4- położonego we wsi Stare Babice przy ul. Sikorskiego i obejmującego działki  o następujących numerach ewidencyjnych:643/2, 643/3, 643/4, 643/6,643/8, 643/7, 643/11, 643/18 , 643/19, 643/20 oraz część działek o nr ew. 643/16 i 643/17.
 5. obszaru Nr 5- położonego  we wsi Zielonki Parcele i obejmującego działki o numerach ewidencyjnych: 206/44, 206/45, 206/46, 206/88, 206/90, 206/92 oraz części działek o nr ewidencyjnych 206/49 i 206/94.
 6. obszaru Nr 6- położonego we wsi Koczargi Nowe przy ul. Bugaj  i obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 147/2 i 147/4.

oraz

Uchwały Nr XXXVIII/397/18 z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych w Gminie Stare Babice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego następujące obszary:

 1. obszaru Nr 7- położonego we wsi Koczargi Nowe przy ul. Bugaj i obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 131 i 132.
 2. obszaru Nr 8 - położonego we wsi Babice Nowe i obejmującego działki o numerach ewidencyjnych: 83/10, 83/14 i 83/16.
 3. obszaru Nr 9 - położonego we wsi Borzecin Duży i obejmującego działki o numerach ewidencyjnych: 492/11, 492/12, 493/11 i 493/12.
 4. obszaru Nr 10 - położonego we wsi Borzęcin Mały przy ul. Warszawskiej 960  i obejmującego części działek o numerach ewidencyjnych: 33/4 i 34/4.
 5. obszaru Nr 11 - położonego we wsi Borzecin Duży i obejmującego działki o numerach ewidencyjnych: 1010, 1099 i 1100.
 6. obszaru Nr 12 - położonego we wsi Stare Babice przy ul. Sikorskiego i obejmującego działkę gminną o numerze ewidencyjnym 643/15.
 7. obszaru Nr 13 - położonego we wsi Babice Nowe i obejmującego działki o numerach ewidencyjnych: 68/2, 62/15 i 62/17.

Wnioski do planu należy składać na piśmie w terminie do dnia 28 lipca 2018 r. adres: Urząd Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice. Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę  i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu.

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Wnioski i uwagi należy składać do dnia 28 lipca 2018 r.

 1. na piśmie na adres: Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
 2. drogą elektroniczną, na adres: architektura@stare-babice.waw.pl,
 3. osobiście do protokołu w Urzędzie Gminy Stare Babice.

Organem właściwym do rozparzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Stare Babice.

Informuję, że Uchwała Nr XXXV/358/17 z dnia 26 października 2017 r. wraz z załącznikiem graficznym dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stare Babice  w zakładce Uchwały Rady Gminy pod adresem:
http://bip.babice-stare.waw.pl/public/get_file_contents.php?id=412538

a Uchwała Nr XXXVIII/397/18 z dnia 15 lutego 2018 r. wraz z załącznikiem graficznym dostępna  jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stare Babice w zakładce Uchwały Rady Gminy pod adresem:
http://bip.babice-stare.waw.pl/public/get_file_contents.php?id=424068

(-) Wójt Gminy

mgr inż. Krzysztof Turek