OGŁOSZENIE

Drukuj

Stare Babice, 20 marca 2018 r.

RPP.6721.13.2018

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu:
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Borzęcin Duży

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz  Uchwały Nr XVI/142/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ( dotyczącego południowego krańca działek
ew. nr 56 oraz 62, 63, 64, 65, 66, 67i 68).
w dniach od 3 kwietnia  2018 r. do 25 kwietnia 2018 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, pokój nr 3, w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz na stronie internetowej: http://www.stare-babice.pl w zakładce „Dla inwestora” i następnie zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się  w dniu 9 kwietnia 2018 r. w budynku Urzędu Gminy w Starych Babicach ul. Rynek 32 w pokoju nr 3 o godz.  17:00
 
Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 29, art. 34, art. 40, art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2017 r. Poz. 1405), osoby  prawne i fizyczne mogą wnosić uwagi do projektu planu i prognozy.

Uwagi należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy w Starych Babicach, ul. Rynek 32,  05-082 Stare Babice z podaniem nazwiska, imienia lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu  przedmiotu uwagi oraz oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy, w terminie nieprzekraczalnym do dnia 7 maja 2018 r.

 Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Stare Babice.

 W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

ZASTĘPCA WÓJTA
(-) mgr inż. Marcin Zając