OGŁOSZENIE

Drukuj

Stare Babice, dnia 20 luty 2018 r.

RPP.6721.10.2018                                                                        

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Stare Babice
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów usługowych w Gminie Stare Babice

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice Uchwały Nr XXXVIII/397/18 z dnia 15 luty 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych w Gminie Stare Babice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego następujące obszary:

 1. obszaru Nr 7- położonego we wsi Koczargi Nowe przy ul. Bugaj i obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 131 i 132.
 2. obszaru Nr 8 - położonego we wsi Babice Nowe i obejmującego działki o numerach ewidencyjnych: 83/10, 83/14 i 83/16.
 3. obszaru Nr 9 - położonego  we wsi Borzecin Duży i obejmującego działki o numerach ewidencyjnych: 492/11, 492/12, 493/11 i 493/12.
 4. obszaru Nr 10 - położonego we wsi Borzęcin Mały przy ul. Warszawskiej 960
  i obejmującego części działek  o numerach ewidencyjnych: 33/4 i 34/4.
 5. obszaru Nr 11 - położonego  we wsi Borzecin Duży i obejmującego działki o numerach ewidencyjnych: 1010, 1099 i 1100.
 6. obszaru Nr 12 - położonego we wsi Stare Babice przy ul. Sikorskiego  i obejmującego działkę gminną o numerze ewidencyjnym 643/15.
 7. obszaru Nr 13 - położonego we wsi Babice Nowe i obejmującego działki o numerach ewidencyjnych: 68/2, 62/15 i 62/17.

Wnioski do planu należy składać na piśmie w terminie do dnia 30 marca 2018 r. adres: Urząd Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice. Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu.
Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioski i uwagi należy składać do dnia 30 marca 2018 r.

 1. na piśmie na adres: Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
 2. drogą elektroniczną, na adres: architektura@stare-babice.waw.pl,
 3. osobiście do protokołu w Urzędzie Gminy Stare Babice.

Organem właściwym do rozparzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Stare Babice.

Informuję, że Uchwała Uchwały Nr XXXVIII/397/18 z dnia 15 luty 2018 r. wraz z załącznikiem graficznym dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stare Babice
w zakładce Uchwały Rady Gminy pod adresem: http://bip.babice-stare.waw.pl/public/?id=168076

(-) Wójt Gminy
mgr inż. Krzysztof Turek