OGŁOSZENIE

Drukuj

Stare Babice, dnia 14 grudnia 2017 r.
            

Wójt
Gminy Stare Babice
RPP.6721.41.2016.2017

O G Ł O S Z E N I E
PONOWNE
o  przystąpieniu do sporządzania:

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mariew,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Blizne Jasińskiego,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Janów,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Latchorzew,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Warszawska – Mizikowskiego”,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Koczarska – Sienkiewicza”,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Babice „Sienkiewicza - Zielona”,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zamkniętego „Mariew”.

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez  Radę Gminy Stare Babice:

 • - Uchwały Nr XVI/141/16 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mariew,
 • - Uchwały Nr XVI/142/16 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży,
 • - Uchwały Nr XVII/158/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Blizne Jasińskiego,
 • - Uchwały Nr XVII/159/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Janów,
 • - Uchwały Nr XVII/160/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Latchorzew,
 • - Uchwały Nr XVII/161/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Warszawska - Mizikowskiego”,
 • - Uchwały Nr XVII/162/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Koczarska – Sienkiewicza”,
 • - Uchwały Nr XVII/163/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Sienkiewicza – Zielona”,

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planów.
Wnioski należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy w Starych Babicach, ul. Rynek 32, 
05-082 Stare Babice, w terminie do dnia 5 stycznia 2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2016 r.  poz. 353 z późn. zmianami) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów:

 • - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mariew,
 • - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży,
 • - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Blizne Jasińskiego,
 • - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Janów,
 • - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Latchorzew,
 • - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Warszawska – Mizikowskiego”,
 • - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Koczarska – Sienkiewicza”,
 • - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Babice „Sienkiewicza - Zielona”,

Przedmiotem opracowania planów jest określenie przeznaczenia terenów wskazanych w załączniku do w/w uchwał.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w  Urzędzie Gminy w Starych Babicach, ul. Rynek 32,  05-082 Stare Babice i zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące projektów dokumentów.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Stare Babice.

 Z-ca Wójta Gminy
(-) Marcin Zając