OGŁOSZENIE

Drukuj

Stare Babice, dnia 15 listopada 2017 r.

RPP.6721.43.2017  

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 z późn. zm.) Wójt Gminy Stare Babice zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 grudnia 2017 r. do dnia 3 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, pok. nr 4, w godzinach otwarcia Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie w/w zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 grudnia 2017 r. o godz. 17.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, pok. 24.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stare Babice na adres ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2018 r.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.1405 ze zm.) uwagi do prognozy mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Stare Babice na adres ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: architektura@stare-babice.waw.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2018 r.

Złożone uwagi rozpatrywane są przez Wójta Gminy Stare Babice.

Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Stare Babice
(-)mgr inż. Krzysztof Turek