OGŁOSZENIE

Drukuj

Stare Babice, dnia 15 listopada 2017 r.

RPP.6721.42.2017                                                                        

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Stare Babice
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów usługowych w Gminie Stare Babice

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1075 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice Uchwały Nr XXXV/358/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych w Gminie Stare Babice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego następujące obszary:

 • 1) obszaru Nr 1- położonego we wsi Blizne Łaszczyńskiego pomiędzy wschodnią granicą pasa drogowego Trasy Armii Krajowej, południową granicą pasa drogowego ulicy Warszawskiej oraz odcinkami granicy administracyjnej Gminy: wschodnim i południowym.
 • 2) obszaru Nr  2 - położonego we wsi Babice Nowe po wschodniej stronie cmentarza parafialnego i obejmującego części działek  o następujących numerach ewidencyjnych: 52/3, 53/2, 55/2 i 57/31.
 • 3) obszaru Nr 3 - położonego  we wsi Zielonki Parcele
  i obejmującego działki o numerach ewidencyjnych  99/2 i 99/5.
 • 4) obszaru Nr  4 - położonego we wsi Stare Babice przy ul. Sikorskiego 
  i obejmującego działki  o następujących numerach ewidencyjnych:643/2, 643/3, 643/4, 643/6,643/8, 643/7, 643/11, 643/18, 643/19, 643/20 oraz część działek o nr ew. 643/16 i 643/17.
 • 5) obszaru Nr 5 - położonego  we wsi Zielonki Parcele
  i obejmującego działki o numerach ewidencyjnych: 206/44, 206/45, 206/46, 206/88, 206/90, 206/92 oraz części działek o nr ewidencyjnych 206/49 i 206/94.
 • 6) obszaru Nr 6 - położonego we wsi Koczargi Nowe przy ul. Bugaj  i obejmującego działki  o numerach ewidencyjnych 147/2 i 147/4.

Wnioski do planu należy składać na piśmie w terminie do dnia 29 grudnia 2017 r. adres: Urząd Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice.
Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę  i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu. Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  

Wnioski i uwagi należy składać do dnia 29 grudnia 2017 r.

 1. na piśmie na adres: Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
 2. drogą elektroniczną, na adres:
  architektura@stare-babice.waw.pl,
 3. osobiście do protokołu w Urzędzie Gminy Stare Babice.

Organem właściwym do rozparzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Stare Babice.

Informuję, że Uchwała Uchwały Nr XXXV/358/17 z dnia 26 października 2017 r. wraz z załącznikiem graficznym dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stare Babice w zakładce Uchwały Rady Gminy pod adresem: http://bip.babice-stare.waw.pl/public/?id=168076

(-) Wójt Gminy
mgr inż. Krzysztof Turek