OGŁOSZENIE

Drukuj

Stare Babice, dnia 12 października 2017 r.

RPP.6721.36.2017                                                                        

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Stare Babice
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Stare Babice

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1075 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice Uchwały Nr XXVIII/282/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar części wsi Stare Babice w zakresie działki ew. nr 111 i części działek ew. nr 119 i 120.

Wnioski do planu należy składać na piśmie w terminie do dnia 30 listopada 2017 r. adres: Urząd Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice.
Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405) zawiadamiam  o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu.

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioski i uwagi należy składać do dnia 30 listopada 2017 r.

  1. na piśmie na adres: Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
  2. drogą elektroniczną, na adres: architektura@stare-babice.waw.pl,
  3. osobiście do protokołu w Urzędzie Gminy Stare Babice.

Organem właściwym do rozparzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Stare Babice.

Informuję, że Uchwała Uchwały Nr XXVIII/282/17 z dnia 30 marca 2017 r. wraz z załącznikiem graficznym dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stare Babice w zakładce Uchwały Rady Gminy pod adresem: http://bip.babice-stare.waw.pl/public/?id=168076

(-) z up. Wójta
mgr inż. arch. Kazimierz Steć
Kierownik
Referatu Planowania Przestrzennego