Nowe tereny budowlane dla Wojcieszyna

Drukuj

Nowe tereny budowlane dla Wojcieszyna - ale w jaki sposób?

W dniu 18 czerwca 2018 r. odbyło się robocze spotkania Radnego i Sołtysa wsi Wojcieszyn z Wójtem Gminy. Uczestniczyło dodatkowa kilka osób jako przedstawicieli Właścicieli terenów.

W trakcie spotkania strona społeczna podtrzymała, że ogół Właścicieli zabiega o zmianę przeznaczenia terenów rolnych pod zabudowę jednorodzinną ale bez ich kompleksowego urzędowego scalenia i podziału zgodnie z przyszłym planem miejscowym czyli planem zabudowy.

Właściciele sami mieliby łączyć się w grupy, aby wydzielić drogi prywatne jako dojazd do działek.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami została przygotowana koncepcja zagospodarowania terenu uwzględniająca takie założenie planistyczne.

Na spotkaniu zgłoszono pewne uwagi do koncepcji i ustalono, że po naniesieniu poprawek oraz opracowaniu analizy ekonomicznej dotyczącej realizacji planu materiały zostaną upublicznione, aby każdy mógł się z nimi zapoznać.

Po gruntownym zapoznaniu się materiałami zostałoby pod koniec września zorganizowane zebranie wiejskie, aby została podjęta decyzja czy przeznaczenie terenów na pewno ma się odbyć bez urzędowego scalenia i podziału.

Scaleń takich w Gminie wykonano w innych wsiach już 14, właściciele działek są z tego zadowoleni, gdyż zabudowa działek postępuje sprawnie, wartość działek jest wysoka a infrastruktura techniczna (drogi i uzbrojenie terenu) są budowane ze środków publicznych.

Do niniejszej informacji dołącza się:
- rysunek koncepcji zagospodarowania przestrzennego PDF w skali  1: 2000, (załącznik 1)
- analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzania planu miejscowego z częścią ekonomiczną (załącznik 2).

Wójt Gminy
(-) Krzysztof Turek