KOCZARGI NOWE-BUGAJ, WYBÓR SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

Drukuj

Zebranie wiejskie w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, odbędzie się w dniu 15 listopada 2019 r. (piątek) o godz. 18.00  (II termin godz. 18:15*) w Szkole Podstawowej w Koczargach Starych,  przy ul. Akacjowej 12.
 
Prawo wybierania organów sołectwa przysługuje osobie, która najpóźniej w dniu głosowania ukończy  18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze danego sołectwa /jest wpisana do rejestru wyborców/. Przed przystąpieniem do głosowania uczestnik zebrania okazuje dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości i ustalenie czy jest uprawniony do głosowania.  
* W przypadku gdy w ustalonym terminie nie zbierze się wymagana liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie obejmujące ten sam porządek obrad zwołuje się w drugim terminie, drugi termin wyznacza się w tym samym dniu piętnaście minut później, w tym przypadku zebranie wiejskie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.