SI UG - luty 2016

Drukuj

25 lutego 2016, nr 471

GMINA, URZĄD, TEREN

WYŁĄCZENIA PRĄDU! 26.02.2016 w godz. 8.00 - 16.00 Babice Nowe ulice: ul. Warszawska od Kutrzeby do Piłsudskiego, ul. Piłsudskiego nr. 34 i 36.


CZY ZAKTUALIZOWAŁEŚ SWOJĄ DEKLARACJĘ ŚMIECIOWĄ? Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że największe nieprawidłowości w naszej gminie występują w przypadku braku korekty deklaracji związanej z pojawieniem się nowego mieszkańca, w szczególności noworodków. Dane otrzymywane z ewidencji ludności nie pokrywają się ze zmianami w składanych przez mieszkańców deklaracjach dotyczących płatności za gospodarowanie odpadami. W związku z powyższym w najbliższych miesiącach Straż Gminna Gminy Stare Babice będzie przeprowadzać kontrolę pod kątem prawidłowości złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


WZMOŻONE KONTROLE WYWOZU NIECZYSTOŚCI Informujemy, że Straż Gminna Gminy Stare Babice wraz z GPK Eko-Babice Sp. z o. o. podjęły działania zmierzające do podniesienia skuteczności kontroli wywozu nieczystości płynnych na terenie gminy Stare Babice. Kontrola ma polegać m.in. na weryfikacji rachunków za wywóz nieczystości płynnych, sprawdzania terminowości zamawiania odbioru oraz przyjmowania zgłoszeń o nielegalnym pozbywaniu się takich nieczystości. Nielegalne pozbywanie się nieczystości płynnych będzie karane mandatem, będą także przeprowadzane rekontrole osób ukaranych.


USTNY PRZETARG SAMOCHODU TOYOTA COROLLA Wójt Gminy Stare Babice ogłasza ustny przetarg (licytację) na sprzedaż samochodu osobowego marki: Toyota  model: Corolla 1,6 MR`07, wersja Prestige, rok produkcji: 2007, przebieg: 106 366 km, kolor: szary metaliczny, pojemność silnika: 1598 cm3, którego Gmina Stare Babice jest pierwszym właścicielem. Data pierwszej rejestracji: 6.09.2007 r. Cena wywoławcza samochodu wynosi 22.000 zł brutto, w tym VAT (23 %). Postąpienie w licytacji wynosi 200 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 10.03.2016r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, w  sali im. Stanisława Zająca I piętro. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej = 1100 zł, na rachunek bankowy Gminy Stare Babice konto: WBS Oddział Stare Babice Nr 65 8015 0004 3000 1124 3030 0009 z dopiskiem „Wadium na zakup   samochodu osobowego Toyota Corolla” w terminie do dnia 9.03.2016r. Za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpływu na konto Gminy Stare Babice. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia samochodu. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę zakupu. Wójt Gminy Stare Babice zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny. W takim przypadku wadium wpłacone przez Uczestników podlega niezwłocznemu zwrotowi. Regulamin przetargu (licytacji) dostępny jest na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl, www.stare-babice.waw.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stare Babice. Bliższe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Starych Babicach, ul. Rynek 32, tel. 22 730-80-01. Osoba upoważniona do kontaktów: Marcin Klimek – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej (pok. nr 1).


KWALIFIKACJA WOJSKOWA Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r. (Dz. U. Z 2015 r., poz. 1585), ustalono czas trwania kwalifikacji wojskowej na okres od dnia 1 lutego do dnia 29 kwietnia 2016 r. W Powiecie Warszawskim Zachodnim kwalifikacja wojskowa rozpoczyna się 23 lutego 2016 r. i potrwa do 24 marca 2016 r. Dla Gminy Stare Babice wyznaczono termin kwalifikacji wojskowej w dniach 24 – 26.02.2016 r. Siedzibą Komisji Kwalifikacyjnej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BIOVENA Sp. z o.o. w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 127. Kontakt do Przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej:  tel. (22)  733 72 75. Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18. rok życia. Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się  w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu wojewody.


STYPENDIA SPORTOWE NA ROK 2016 PRZYZNANE Wójt Gminy Stare Babice przyznał stypendia sportowe na rok 2016. GOSiR zaprasza stypendystów  w dniach 22-29 lutego 2016 r. do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Stare Babice w Zielonkach Parcele przy ul. Zachodniej 2, codziennie w godzinach 8:00 – 16:00, w celu zawarcia umowy stypendialnej. Umowę podpisuje pełnoletni stypendysta lub rodzic/opiekun w przypadku osoby niepełnoletniej. Do umowy należy złożyć PIT 2A oraz posiadać aktualne zaświadczenie ze szkoły/uczelni. Lista stypendystów dostępna jest w siedzibie GOSiR w Zielonkach Parcele oraz na stronie www.stare-babice.waw.pl w zakładce „Sport”.


NABÓR DO GMINNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Zapisy dzieci do przedszkoli w Gminie Stare Babice na rok szkolny 2016/2017 odbędą się w marcu. Wnioski zgłoszeń dla  nowych dzieci będą wydawane od 1 marca 2016 r. do 31 marca 2016 r. w sekretariatach przedszkoli. Wypełnione wnioski należy złożyć do 31 marca 2016 r. Deklaracje kontynuowania pobytu dzieci już uczęszczających  należy składać  w sekretariatach przedszkoli. Harmonogram rekrutacji na stronie urzędu gminy www.stare-babice.waw.pl w zakładce "oświata". Nabór dzieci do  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz nabór uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 do Szkoły Podstawowej w Starych Babicach, ul. Polna 40 oraz Szkoły Podstawowej  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 697 rozpocznie się 1 marca 2016. Karty zgłoszeniowe  będą wydawane w szkołach  w dniach od 1 do 31 marca 2016. Wypełnione karty zgłoszeniowe należy dostarczyć do szkół do dnia 31 marca 2016. Nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 do I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych ul. Akacjowa 12 będzie trwał od marca do 20 kwietnia 2016 r. Więcej informacji na stronie urzędu gminy www.stare-babice.waw.pl w zakładce "oświata".


NABÓR DO NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI Zapisy dzieci do  niepublicznych przedszkoli - „Jeżyk” w Latchorzewie, „Wesoły Brzdąc” w Bliznem Jasińskiego, „Słoneczny Domek” w Lipkowie na rok szkolny 2016/2017 odbędą się w marcu. Wnioski zgłoszeń dla  nowych dzieci będą wydawane od 1 marca 2016 r. do 31 marca 2016 r. w sekretariatach przedszkoli. Wypełnione wnioski należy złożyć do 31 marca 2016 r. Deklaracje kontynuowania pobytu dzieci już uczęszczających  należy składać  w sekretariatach przedszkoli.


SZKOLENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Centrum Przedsiębiorczości Smolna zaprasza na bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców: 29 lutego w godz. 17.00-21.00 Umowy gospodarcze zawierane pomiędzy przedsiębiorcami. Ponadto, punkt informacji europejskiej Europe Direct – Warszawa zaprasza na europejskie wykłady otwarte. Więcej informacji na stronie: www.europedirect.um.warszawa.pl. Zgłoszenia udziału w szkoleniu prosimy wysyłać na adres: centrum.przedsiebiorczosci@um.warszawa.pl, Centrum Przedsiębiorczości Smolna, 00-375 Warszawa, ul. Smolna 4/ Kruczkowskiego 5, Park Karola Beyera, tel. 22-443 07 56, www.firma.um.warszawa.pl.


SZKOLENIE Z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY  OSP w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 828, zaprasza mieszkańców gminy do swojej jednostki 3 marca o godz. 18.30 na bezpłatne szkolenie z udzielania pierwszej pomocy. Tematem szkolenia będzie  resuscytacja krążeniowo - oddechowa osób dorosłych z użyciem AED (Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego). Liczba miejsc ograniczona, prosimy o zapisy telefonicznie pod numerem telefonu: 504 345 960.


KONKURS „POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ” Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła VIII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. W ramach konkursu kapituła oceni prace w dwóch kategoriach: 1) Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi; 2) Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi. W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników. Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar. Termin nadsyłania prac mija 29 lipca 2016 r. Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa: ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Sylwia Konopacka-Bąk, e-mail: s.konopacka-bak@fdpa.org.pl, tel. 533 979 211, 22 864 03 90.

ZDROWIE

ZBADAJ POSTAWĘ DZIECKA Poradnia Fizjoterapii Kliniki Formmed w Babicach Nowych zaprasza na bezpłatne badania postawy u dzieci od 4 roku życia. Badania będą realizowane do 31.03.2016 r. Konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie wizyty- Babice Nowe, ul. Warszawska 197 D, tel. 22 350 47 05, 606 388 973.


19 lutego 2016, nr 470

GMINA, URZĄD, TEREN

WYŁĄCZENIA PRĄDU!
25.02.2016 w godz. 8.00 - 15.00
Koczargi Stare ulice: Dębowa od nr. 1 do 15b i 16, Górki od nr. 48 do 52, Cisowa, Klonowa od  nr. 10 do 34 i od nr. 11 do 39, Lipowa, Brzozowa | 26.02.2016 w godz. 8.00 - 16.00 Babice Nowe ulice: ul. Warszawska od Kutrzeby do Piłsudskiego,  ul. Piłsudskiego nr. 34 i 36.


ZWRÓĆ UWAGĘ NA SKRZYNKI OŚWIETLENIOWE
Prosimy mieszkańców gminy o zwrócenie szczególnej uwagi na skrzynki oświetleniowe. W kilku z nich, m.in. na rogu ul. Warszawskiej i Królowej Marysieńki w Wierzbinie, w ostatnich dniach zdemontowano zabezpieczenie, na skutek czego zabrakło oświetlenia w całym ciągu ulic. Zwracajmy uwagę na podejrzanie wyglądające osoby przebywające w pobliżu skrzynek oświetleniowych, może to świadczyć o próbie dokonania podobnej kradzieży w budynkach mieszkalnych. W takim przypadku prosimy o telefon: 22 752 80 00 (KPP w Starych Babicach) lub 22 721 02 11 (Straż Gminna w Starych Babicach).


CZY ZAKTUALIZOWAŁEŚ SWOJĄ DEKLARACJĘ ŚMIECIOWĄ?
Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że największe nieprawidłowości w naszej gminie występują w przypadku braku korekty deklaracji związanej z pojawieniem się nowego mieszkańca, w szczególności noworodków. Dane otrzymywane z ewidencji ludności nie pokrywają się ze zmianami w składanych przez mieszkańców deklaracjach dotyczących płatności za gospodarowanie odpadami. W związku z powyższym w najbliższych miesiącach Straż Gminna Gminy Stare Babice będzie przeprowadzać kontrolę pod kątem prawidłowości złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


WZMOŻONE KONTROLE WYWOZU NIECZYSTOŚCI
Informujemy, że Straż Gminna Gminy Stare Babice wraz z GPK Eko-Babice Sp. z o. o. podjęły działania zmierzające do podniesienia skuteczności kontroli wywozu nieczystości płynnych na terenie gminy Stare Babice. Kontrola ma polegać m.in. na weryfikacji rachunków za wywóz nieczystości płynnych, sprawdzania terminowości zamawiania odbioru oraz przyjmowania zgłoszeń o nielegalnym pozbywaniu się takich nieczystości. Nielegalne pozbywanie się nieczystości płynnych będzie karane mandatem, będą także przeprowadzane rekontrole osób ukaranych.


USTNY PRZETARG SAMOCHODU TOYOTA COROLLA
Wójt Gminy Stare Babice ogłasza ustny przetarg (licytację) na sprzedaż samochodu osobowego marki: Toyota  model: Corolla 1,6 MR`07, wersja Prestige, rok produkcji: 2007, przebieg: 106 366 km, kolor: szary metaliczny, pojemność silnika: 1598 cm3, którego Gmina Stare Babice jest pierwszym właścicielem. Data pierwszej rejestracji: 6.09.2007 r. Cena wywoławcza samochodu wynosi 22.000 zł brutto, w tym VAT (23 %). Postąpienie w licytacji wynosi 200 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 10.03.2016 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, w  sali im. Stanisława Zająca I piętro. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej = 1100 zł, na rachunek bankowy Gminy Stare Babice konto: WBS Oddział Stare Babice 10 8015 0004 3000 1124 2030 0008 z dopiskiem „Wadium na zakup   samochodu osobowego Toyota Corolla” w terminie do dnia 9.03.2016r. Za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpływu na konto Gminy Stare Babice. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia samochodu. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę zakupu. Wójt Gminy Stare Babice zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny. W takim przypadku wadium wpłacone przez Uczestników podlega niezwłocznemu zwrotowi. Regulamin przetargu (licytacji) dostępny jest na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl, www.stare-babice.waw.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stare Babice. Bliższe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Starych Babicach, ul. Rynek 32, tel. 22 730-80-01. Osoba upoważniona do kontaktów: Marcin Klimek – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej (pok. nr 1).


KWALIFIKACJA WOJSKOWA
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r. (Dz. U. Z 2015 r., poz. 1585), ustalono czas trwania kwalifikacji wojskowej na okres od dnia 1 lutego do dnia 29 kwietnia 2016 r. W Powiecie Warszawskim Zachodnim kwalifikacja wojskowa rozpoczyna się 23 lutego 2016 r. i potrwa do 24 marca 2016 r. Dla Gminy Stare Babice wyznaczono termin kwalifikacji wojskowej w dniach 24 – 26.02.2016 r. Siedzibą Komisji Kwalifikacyjnej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BIOVENA Sp. z o.o. w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 127. Kontakt do Przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej:  tel. (22)  733 72 75. Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18. rok życia. Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się  w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu wojewody.


AKCJA KRWIODAWSTWA
Wszystkich tych, którym nieobojętny jest los innych ludzi prosimy o zgłoszenie się na najbliższą Akcję Krwiodawstwa, która odbędzie się 21 lutego 2016 roku (niedziela) w Laskach (gm. Izabelin) na parkingu przy OSP,  ul. Partyzantów 30 w godz. 9.00 - 12.30. Prosimy zabrać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem, numerem PESEL oraz adresem zamieszkania, przypominamy o spożyciu lekkostrawnego posiłku. Akcję organizuje Międzygminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „FLORIAN”.


STYPENDIA SPORTOWE NA ROK 2016 PRZYZNANE
Wójt Gminy Stare Babice przyznał stypendia sportowe na rok 2016. GOSiR zaprasza stypendystów w dniach 22-29 lutego 2016 r. do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Stare Babice w Zielonkach Parcele przy ul. Zachodniej 2, codziennie w godzinach 8:00 – 16:00, w celu zawarcia umowy stypendialnej. Umowę podpisuje pełnoletni stypendysta lub rodzic/opiekun w przypadku osoby niepełnoletniej. Do umowy należy złożyć PIT 2A oraz posiadać aktualne zaświadczenie ze szkoły/uczelni. Lista stypendystów dostępna jest w siedzibie GOSiR w Zielonkach Parcele oraz na stronie www.stare-babice.waw.pl w zakładce „Sport”.


NABÓR DO GMINNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
Zapisy dzieci do przedszkoli w Gminie Stare Babice na rok szkolny 2016/2017 odbędą się w marcu. Wnioski zgłoszeń dla  nowych dzieci będą wydawane od 1 marca 2016 r. do 31 marca 2016 r. w sekretariatach przedszkoli. Wypełnione wnioski należy złożyć do 31marca 2016 r. Deklaracje kontynuowania pobytu dzieci już uczęszczających  należy składać  w sekretariatach przedszkoli. Harmonogram rekrutacji na stronie urzędu gminy www.stare-babice.waw.pl w zakładce "oświata". Nabór dzieci do  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz nabór uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 do Szkoły Podstawowej w Starych Babicach, ul. Polna 40 oraz Szkoły Podstawowej  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 697 rozpocznie się 1 marca 2016. Karty zgłoszeniowe  będą wydawane w szkołach  w dniach od 1 do 31 marca 2016. Wypełnione karty zgłoszeniowe należy dostarczyć do szkół do dnia 31 marca 2016. Nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 do I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych ul. Akacjowa 12 będzie trwał od marca do 20 kwietnia 2016 r. Więcej informacji na stronie urzędu gminy www.stare-babice.waw.pl w zakładce "oświata".


SZKOLENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Centrum Przedsiębiorczości Smolna zaprasza na bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców. 24 lutego, w godz.10.00-12.00 Podatek od towarów i usług (VAT) | 24 lutego w godz. 12.00-15.00 Zasady rozliczania składek należnych na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych formy pomocy udzielanej przez ZUS w przypadku trudności w opłacaniu składek | 25 lutego w godz. 9.00-13.00 Jak zacząć… środki na własny start | 29 lutego w godz. 17.00-21.00 Umowy gospodarcze zawierane pomiędzy przedsiębiorcami. Ponadto, punkt informacji europejskiej Europe Direct – Warszawa zaprasza na europejskie wykłady otwarte. Więcej informacji na stronie: www.europedirect.um.warszawa.pl. Zgłoszenia udziału w szkoleniu prosimy wysyłać na adres: centrum.przedsiebiorczosci@um.warszawa.pl, Centrum Przedsiębiorczości Smolna, 00-375 Warszawa, ul. Smolna 4/Kruczkowskiego 5, Park Karola Beyera, tel. 22-443 07 56, www.firma.um.warszawa.pl


BEZPŁATNA POMOC PRAWNA
Zgodnie ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawniczej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1255) darmową pomoc prawną otrzymają: młodzież do 26. roku życia, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, osoby, które ukończyły 65 lat, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną. Lokale, w których w naszym powiecie można uzyskać pomoc prawną to: lokal Integracyjnego Centrum Dydaktyczno – Sportowego w Łomiankach ul. Staszica 2 05 – 092 Łomianki | Urząd Gminy  w Lesznie, ul. Wojska Polskiego 21, 05 – 084 Leszno | lokal przy ul. Traugutta 6 wBłoniu | Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki. więcej informacji na stronie www.pwz.pl.


12 lutego 2016, nr 469

GMINA, URZĄD, TEREN

KWALIFIKACJA WOJSKOWA Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r. (Dz. U. Z 2015 r., poz. 1585), ustalono czas trwania kwalifikacji wojskowej na okres od dnia 1 lutego do dnia 29 kwietnia 2016 r. W Powiecie Warszawskim Zachodnim kwalifikacja wojskowa rozpoczyna się 23 lutego 2016 r. i potrwa do 24 marca 2016 r. Dla Gminy Stare Babice wyznaczono termin kwalifikacji wojskowej w dniach 24 – 26.02.2016 r. Siedzibą Komisji Kwalifikacyjnej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BIOVENA Sp. z o.o. w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 127. Nr tel. do Przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej:  (22)  733 72 75. Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18. rok życia. Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się  w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu wojewody.


POSIEDZENIE KOMISJI Zaproszenie na otwarte posiedzenie komisji rady gminy, które odbędzie się w dniu 16 lutego 2016 r. o godz. 14.00 w sali im. Stanisława Zająca Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32. Tematem posiedzenia będzie omówienie projektów uchwał do XV Sesji Rady Gminy. Jednocześnie rada gminy zawiadamia, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2015 r., poz. 1515) - zwołuje XV sesję Rady Gminy Stare Babice w dniu 17 lutego (środa) 2016 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 21.


AKCJA KRWIODAWSTWA Wszystkich tych, którym nieobojętny jest los innych ludzi prosimy o zgłoszenie się na najbliższą Akcję Krwiodawstwa, która odbędzie się 21 lutego 2016 roku (niedziela) w Laskach (gm. Izabelin) na parkingu przy OSP,  ul. Partyzantów 30 w godz. 9.00 - 12.30. Prosimy zabrać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem, numerem PESEL oraz adresem zamieszkania, przypominamy o spożyciu lekkostrawnego posiłku. Akcję organizuje Międzygminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „FLORIAN”.


STYPENDIA SPORTOWE NA ROK 2016 PRZYZNANE Wójt Gminy Stare Babice przyznał stypendia sportowe na rok 2016. GOSiR zaprasza stypendystów  w dniach 22-29 lutego 2016 r. do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Stare Babice w Zielonkach Parcele przy ul. Zachodniej 2, codziennie w godzinach 8:00 – 16:00, w celu zawarcia umowy stypendialnej. Umowę podpisuje pełnoletni stypendysta lub rodzic/opiekun w przypadku osoby niepełnoletniej. Do umowy należy złożyć PIT 2A oraz posiadać aktualne zaświadczenie ze szkoły/uczelni. Lista stypendystów dostępna jest w siedzibie GOSiR w Zielonkach Parcele oraz na stronie www.stare-babice.waw.pl w zakładce „Sport”.


OTWARTY KONKURS OFERT 27 stycznia 2016 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2016/2017”. Termin składania ofert upływa 18.02.2016 r. o godz. 16.00. Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy: http://bip.babice-stare.waw.pl


NABÓR DO GMINNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Zapisy dzieci do przedszkoli w Gminie Stare Babice na rok szkolny 2016/2017 odbędą się w marcu. Wnioski zgłoszeń dla  nowych dzieci będą wydawane od 1 marca 2016 r. do 31 marca 2016 r. w sekretariatach przedszkoli. Wypełnione wnioski należy złożyć do 31marca 2016 r. Deklaracje kontynuowania pobytu dzieci już uczęszczających  należy składać  w sekretariatach przedszkoli. Harmonogram rekrutacji na stronie urzędu gminy www.stare-babice.waw.pl w zakładce "oświata". Nabór dzieci do  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz nabór uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 do Szkoły Podstawowej w Starych Babicach, ul. Polna 40 oraz Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 697 rozpocznie się 1 marca 2016. Karty zgłoszeniowe  będą wydawane w szkołach  w dniach od 1 do 31 marca 2016. Wypełnione karty zgłoszeniowe należy dostarczyć do szkół do dnia 31 marca 2016. Nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 do I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych ul. Akacjowa 12 będzie trwał od marca do 20 kwietnia 2016 r.


SZKOLENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Centrum Przedsiębiorczości Smolna zaprasza na bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców. 17 lutego w godz. 17.00-21.00 Psychologia lidera | 24 lutego, w godz.10.00-12.00 Podatek od towarów i usług (VAT) | 24 lutego w godz. 12.00-15.00 Zasady rozliczania składek należnych na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych formy pomocy udzielanej przez ZUS w przypadku trudności w opłacaniu składek | 25 lutego w godz. 9.00-13.00 Jak zacząć… środki na własny start | 29 lutego w godz. 17.00-21.00 Umowy gospodarcze zawierane pomiędzy przedsiębiorcami. Ponadto, punkt informacji europejskiej Europe Direct – Warszawa zaprasza na europejskie wykłady otwarte. Więcej informacji na stronie: www.europedirect.um.warszawa.pl.
Zgłoszenia udziału w szkoleniu prosimy wysyłać na adres: centrum.przedsiebiorczosci@um.warszawa.pl, Centrum Przedsiębiorczości Smolna, 00-375 Warszawa, ul. Smolna 4/Kruczkowskiego 5, Park Karola Beyera, tel. 22-443 07 56, www.firma.um.warszawa.pl


BEZPŁATNA POMOC PRAWNA Zgodnie ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawniczej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1255) darmową pomoc prawną otrzymają: młodzież do 26. roku życia, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, osoby, które ukończyły 65 lat, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną. Lokale, w których w naszym powiecie można uzyskać pomoc prawną to: lokal Integracyjnego Centrum Dydaktyczno – Sportowego w Łomiankach ul. Staszica 2 05 – 092 Łomianki | Urząd Gminy w Lesznie, ul. Wojska Polskiego 21, 05 – 084 Leszno | lokal przy ul. Traugutta 6 wBłoniu | Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki. więcej informacji na stronie www.pwz.pl.

ZDROWIE

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH informuje, że spotkania odbywają się w każdą trzecią środę miesiąca w godz. 17.00-19.00. Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień zaprasza wszystkich zainteresowanych, w tym osoby mające problem alkoholowy oraz ich rodziny na spotkania odbywające się w środy - 14.30 - 16.30 Oraz w soboty - 12.00 - 14.00. Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób i rodzin z problemem przemocy domowej zaprasza we wtorki w godz. 11.00 - 12.00 i w godz. 17.00 - 19.00 oraz w czwartki w godz. 14.00 - 16.00 i 16.00 - 18.00. Wszystkie wymienione spotkania odbywają się w nowym budynku urzędu gminy przy ul. Rynek 21, pok. 41.
Telefon zaufania czynny w godzinach pracy punktu: 22 722 04 93.

OGŁOSZENIA

UNIWERSYTET III WIEKU W GMINIE STARE BABICE Stowarzyszenie Starobabicki Uniwersytet III Wieku serdecznie zaprasza w dniu 16 lutego 2016 roku   o godz.17.00 do sali konferencyjnej w nowym budynku Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21, na spotkanie z Jerzym Kostowskim - autorem książki ,,Przywilej wyboru”. Przyjdź i wzbogadź swoja wiedzę!


4 lutego 2016, nr 468

GMINA, URZĄD, TEREN

OTWARTY KONKURS OFERT 27 stycznia 2016 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na  realizację zadania publicznego pod nazwą: „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym  zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice  możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2016/2017”. Termin składania ofert upływa 18.02.2016 r. o godz. 16.00. Więcej informacji na stronie Biluetynu Informacji Publicznej urzędu gminy: http://bip.babice-stare.waw.pl


KONSULTACJE SPOŁECZNE Wójt Gminy Stare Babice zawiadamia, że w dniu 08.02.2016 r., o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 odbędą się konsultacje społeczne w sprawie projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stare Babice (na lata 2015 – 2030)”. Celem spotkania jest przedstawienie głównych założeń zawartych w projekcie dokumentu. Projekt „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stare Babice (na lata 2015 – 2030)” jest dostępny na stronie internetowej www.stare-babice.pl w zakładce "ochrona środowiska". Jednocześnie informujemy, że uwagi do treści dokumentu można składać na formularzu konsultacji społecznych (do pobrania na ww. stronie), w terminie do dnia 15 lutego 2016 r. do godziny 16.00. Formularze z uwagami można odesłać na adres:  srodowisko@stare-babice.waw.pl  lub złożyć  bezpośrednio w Referacie Ochrony Środowiska, ul. Rynek 32. Projekt „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stare Babice  (na lata 2015 – 2030)”opracowano z dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


NABÓR DO GMINNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Zapisy dzieci do przedszkoli w Gminie Stare Babice na rok szkolny 2016/2017 odbędą się w marcu. Wnioski zgłoszeń dla  nowych dzieci będą wydawane od 1 marca 2016 r. do 31 marca 2016 r. w sekretariatach przedszkoli. Wypełnione wnioski należy złożyć do 31marca 2016 r. Deklaracje kontynuowania pobytu dzieci już uczęszczających  należy składać  w sekretariatach przedszkoli. Harmonogram rekrutacji na stronie urzędu gminy www.stare-babice.waw.pl w zakładce "oświata". Nabór dzieci do  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz nabór uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 do Szkoły Podstawowej w Starych Babicach, ul. Polna 40 oraz Szkoły Podstawowej  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 697 rozpocznie się 1 marca 2016. Karty zgłoszeniowe  będą wydawane w szkołach  w dniach od 1 do 31 marca 2016. Wypełnione karty zgłoszeniowe należy dostarczyć do szkół do dnia 31 marca 2016. Nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 do I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych ul. Akacjowa 12 będzie trwał od marca do 20 kwietnia 2016 r.


BEZPŁATNA POMOC PRAWNA Zgodnie ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawniczej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1255) darmową pomoc prawną otrzymają: młodzież do 26. roku życia, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, osoby, które ukończyły 65 lat, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną. Lokale, w których w naszym powiecie można uzyskać pomoc prawną to: lokal Integracyjnego Centrum Dydaktyczno – Sportowego w Łomiankach ul. Staszica 2 05 – 092 Łomianki | Urząd Gminy  w Lesznie, ul. Wojska Polskiego 21, 05 – 084 Leszno | lokal przy ul. Traugutta 6 wBłoniu | Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki. więcej informacji na stronie www.pwz.pl.


SZKOLENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Centrum Przedsiębiorczości Smolna zaprasza na bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców. 17 lutego w godz. 17.00-21.00 Psychologia lidera | 24 lutego, w godz.10.00-12.00 Podatek od towarów i usług (VAT) | 24 lutego w godz. 12.00-15.00 Zasady rozliczania składek należnych na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy i fundusz gwarantownych świadczeń pracowniczych formy pomocy udzielanej przez ZUS w przypadku trudności w opłacaniu składek | 25 lutego w godz. 9.00-13.00 Jak zacząć… środki na własny start | 29 lutego w godz. 17.00-21.00 Umowy gospodarcze zawierane pomiędzy przedsiębiorcami. Ponadto, punkt informacji europejskiej Europe Direct – Warszawa zaprasza na europejskie wykłady otwarte. Więcej informacji na stronie: www.europedirect.um.warszawa.pl. Zgłoszenia udziału w szkoleniu prosimy wysyłać na adres: centrum.przedsiebiorczosci@um.warszawa.pl, Centrum Przedsiębiorczości Smolna, 00-375 Warszawa, ul. Smolna 4/Kruczkowskiego 5, Park Karola Beyera, tel. 22-443 07 56, www.firma.um.warszawa.pl

WYDARZENIA

POCIĄGIEM NA FERIE ZIMOWE Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” uruchomiła weekendowe połączenia Warszawy z Trójmiastem – pociąg „Słoneczny” oraz z Krakowem – pociąg „Dragon”. Pociągi te kursują w soboty i niedziele do 12 marca 2016 r. na trasach Warszawa Zachodnia – Gdynia Główna – Warszawa Zachodnia oraz Warszawa Wschodnia – Kraków Główny – Warszawa Wschodnia. Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie www.mazowieckie.com.pl. „Słoneczny” oraz „Dragon” składają się z nowoczesnych wagonów piętrowych i lokomotywy Traxx wyprodukowanych przez firmę Bombardier. Ich prędkość maksymalna to 160 km/h. Podróż jest szybka i komfortowa. Wagony piętrowe są klimatyzowane, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także wyposażone w przewijaki dla niemowląt. W pociągach dostępny jest również catering. Bilety na pociągi „Słoneczny” i „Dragon” są do nabycia w bardzo atrakcyjnych cenach. Honorowane są zniżki ustawowe, dodatkowo w cenie biletu można zabrać ze sobą rower lub psa. Zakupu biletu można dokonać w kasach biletowych, w biletomatach KM, a także bezpośrednio u kierownika pociągu.

ZDROWIE

OPIEKA I REHABILITACJA W ŚDS SADOWA Środowiskowy Dom Samopomocy w Sadowej gm.  Łomianki oferuje opiekę, rehabilitację, ciekawe formy spędzania czasu w godz.  7.00-15.00. Oferta skierowana dla osób dotkniętych problemami zdrowia psychicznego. Możliwość korzystania ze zorganizowanego dojazdu. Kontakt: 22-751 36 39.


GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH informuje, że spotkania odbywają się w każdą trzecią środę miesiąca w godz. 17.00-19.00. Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień zaprasza wszystkich zainteresowanych, w tym osoby mające problem alkoholowy oraz ich rodziny na spotkania odbywające się w środy - 14.30 - 16.30 oraz w soboty - 12.00 - 14.00. Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób i rodzin z problemem przemocy domowej zaprasza we wtorki w godz. 11.00 - 12.00 i w godz. 17.00 - 19.00 oraz w czwartki w godz. 14.00 - 16.00 i 16.00 - 18.00. Wszystkie wymienione spotkania odbywają się w nowym budynku urzędu gminy przy ul. Rynek 21, pok. 41.
Telefon zaufania czynny w godzinach pracy punktu: 22 722 04 93.


TESTY HIV DLA SENIORÓW BEZPŁATNIE I ANONIMOWO w następujących punktach konsultacyjno-diagnostycznych: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna: ul. Nowogrodzka 82 wejście B (II piętro), pon. – pt. 16.00 – 20.00,  ul. Żelazna 79, pon. – pt. 16.00 – 19.00, Laboratorium Analiz Lekarskich IZIS ul. Chmielna 4, tel. (22) 826 81 62, pon. – czw. 15.00 – 19.00, pt. 10.00 – 16.00, Specjalistyczna Przychodnia Internistyczna ul. Jagiellońska 34 (pok. 103      i 105, I piętro) pon. i czw. 15.30 – 19.00, Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza dla osób żyjących z HIV/AIDS  ul. Wolska 37, tel. (22) 33 58 101, 33 58 102, pon. – wt. 10.00 – 14.00, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku: ul. Medyczna 19, (24) 364 64 04, czw. 15.00 – 18.00. Badanie należy zrobić min. po 6 tygodniach od potencjalnego zakażenia. Badanie polega na pobraniu próbki krwi. Nie trzeba być na czczo. Każdy wynik testu należy skonsultować ze specjalistą. Telefon zaufania HIV/AIDS: 22 692 82 26, 0 801 888 448, pon. – pt. 9.00 – 21.00 Więcej na www.aids.gov.pl

Załącznik: