Dane statystyczne

Drukuj

Dane z bazy TERYT, stan na 31. XII. 2018 r.

          Liczba budynków mieszkalnych* -- 6336
          Szacunkowa  liczba mieszkańców** -- 24013

*Budynki mieszkalne i niemieszkalne, w których znajduje się co najmniej jedno mieszkanie

** Ludność w mieszkaniach obliczana jest zgodnie z metodologią prowadzenia rejestru TERYT. Jest to liczba ludności przyjęta na stan Narodowego Spisu Powszechnego 2011 r., zgodna z gminną ewidencją ludności i powiększona o szacunkową liczbę ludności obliczoną wg zasady: 1 izba= 1 osoba, dla mieszkań oddanych do użytku po NSP 2011 r.

Podstawowe dane o gminie (GUS)

"Portret terytorialny":
http://warszawa.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_mazowieckie/portrety_gmin/warszawski_zach/1432072_stare_babice.pdf

Dane z bazy TERYT, stan na 31.XII.2015 r.

Liczba budynków mieszkalnych -- 6000
Szacunkowa  liczba mieszkańców* -- 20 967

*) Ludność w mieszkaniach obliczana jest przez GUS zgodnie z metodologią prowadzenia rejestru TERYT. Jest to Iiczba ludności przyjęta na stan narodowego spisu powszechnego 2011 r., zgodna z gminną ewidencją ludności i powiększona o szacunkową liczbę ludności obliczoną według zasady: 1 izba: 1 osoba, dla mieszkań oddanych do użytku po NSP 20II r.

Rynek pracy w gminie Stare Babice
(dane Powiatowego Urzędu Pracy w Błoniu)
http://pup.blonie.ibip.pl/public/?id=186613

Powierzchnia  miejscowości, liczba mieszkańców Gminy Stare Babice
w latach 2005 -2012
  Nazwa miejscowości  Powierzchnia
(w ha)
2005 2012
1 Babice Nowe  205 513 530
2 Blizne Jasińskiego 89 924 1010
3 Blizne Łaszczyńskiego 133 760 838
4 Borzęcin Duży 766 1176 1343
5 Borzęcin Mały  200 289 373
6 Buda  123 27 27
7 Janów  258 326 385
8 Klaudyn 575 1167 1545
9 Koczargi Nowe 294 449 489
10 Koczargi Stare 393 739 908
11 Kwirynów  65 576 895
12 Latchorzew  210 1133 1355
13 Lipków 366 592 909
14 Lubiczów  114 60 84
15 Mariew 481 281 325
16 Stanisławów  189 122 138
17 Stare Babice 420 1778 2131
18 Topolin 131 160 222
19 Wierzbin  105 310 392
20 Wojcieszyn 645 723 784
21 Zalesie  136 167 181
22 Zielonki Parcele 232 679 746
23 Zielonki Wieś 219 523 571
  Ogółem  6349 13474 16181

W załączniku liczba mieszkańców także w 2015 roku

Wyszczególnienie

Liczba budynków[1]

Szacunkowa liczba ludności[2]

Wg stanu na 31 XII 2018 r.

gmina Stare Babice

6336

24013
[1] Budynki mieszkalne i niemieszkalne, w których znajduje się co najmniej jedno mieszkanie

[2] Ludność w mieszkaniach obliczana jest zgodnie z metodologią prowadzenia rejestru TERYT. Jest to liczba ludności przyjęta na stan Narodowego Spisu Powszechnego 2011 r., zgodna z gminną ewidencją ludności i powiększona o szacunkową liczbę ludności obliczoną wg zasady: 1 izba= 1 osoba, dla mieszkań oddanych do użytku po NSP 2011 r.