SI UG - lipiec 2014

Drukuj

18 lipca 2014 Nr 403

ZUS  bliżej klienta. Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje w Urzędzie Gminy dyżur konsultacyjny w sprawie zakładania elektronicznych profili na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ponieważ uruchomił dla swoich klientów nowy portal informacyjny w ramach realizacji projektu Platforma Usług Elektronicznych. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach 7 Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne – Budowa Administracji i Programu  Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Działania te są realizowane w celu zwiększenia dostępności i korzystania z nowoczesnych narzędzi usług elektronicznych, które umożliwiają załatwianie wielu spraw bez konieczności wizyty w placówkach ZUS-u. Rejestracja na PUE pozwoli na m.in. nieograniczony dostęp  do danych zapisanych na indywidualnym koncie w ZUS, zmianę danych identyfikacyjnych, przeglądanie stanu rozliczeń, jak również uzyskanie informacji o należnych składkach i wpłatach. Umożliwi także  rezerwacje wizyty w placówce ZUS przez Internet.

Dlatego też zapraszamy wszystkich chętnych na konsultacje z przedstawicielami ZUS-u dnia 8 sierpnia b.r. (piątek) w godz. 10.00 – 14.00 do Urzędu Gminy Stare Babice, sala im. St. Zająca (I piętro)ul. Rynek 32.


Zwrot podatku akcyzowego - informacja dla rolników. Przypominamy, że rolnicy zainteresowani zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej mogą składać wnioski do Wójta Gminy Stare Babice, w terminie od 1. do 29. sierpnia 2014r. Do wniosków należy dołączyć faktury za olej napędowy zakupiony w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2014r. W 2014 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 0,95 zł na 1 litr oleju. Sprawy w tym temacie prowadzi Referat Podatków i Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy (pok. nr 6) tel. 22 730-80-60 lub 22 730-80-61.


OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Klaudyn, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Plan dostępny do wglądu w dniach od 7 lipca do 31 lipca 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, pokój nr 3, w godzinach od 8:00 do 15:00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 lipca 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, w sali nr 24 - Sala im. Stanisława Zająca, o godz. 14-ej. Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu i prognozy. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stare Babice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 sierpnia 2014 r.


71. Tour de Pologne. 4 sierpnia najlepsi kolarze świata będą przejeżdżać przez naszą gminę. Wyruszą z Gdańska, kolejno przejadą przez Warszawę, a także przez Stare Babice, dalej Kielce, Katowice, Zakopane, Štrbské Pleso (Słowacja), Bukowinę Tatrzańską, Kraków. W Starych Babicach odbędzie się lotna premia zapraszamy do kibicowania wzdłuż trasy przejazdu.


Gminny Przetarg. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza przetarg  nieograniczony  na wykonanie nakładki asfaltowej  ul. Ciećwierza W Klaudynie. Oferty należy składać  do  dnia 30 lipca 2014 r.  godz. 12.00 w Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32 w pokoju nr 18 – Sekretariat.   Zainteresowani przetargiem mogą uzyskać informację w Referacie Zamówień Publicznych (pok. nr 134, nr tel. 022-722-95-36) lub na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl.

Załącznik: