SI UG - czerwiec 2014

Drukuj

27 czerwca 2014 Nr 402

Rajd Rowerowy Gminy Stare Babice W sobotę 28 czerwca zapraszamy do udziału  w „Rajdzie Rowerowym Gminy Stare Babice” Organizatorzy: Towarzystwo Cyklistów Gminy Stare Babice i Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zbiórka uczestników o godzinie 9.30 w dwóch miejscach: na Pl. Chopina w Borzęcinie Dużym i na Rynku w Starych Babice przy Urzędzie Gminy. Zakończenie rajdu przewidziane jest ok. godz. 14.00  na Placu Chopina w Borzęcinie Dużym. Program imprezy, regulamin i szczegóły na www.stare-babice.pl


Dzień Turecki Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Stare Babice na „Piknik Turecki”, który odbędzie się w dniu 29 czerwca 2014 r. w Starych Babicach, w godz. 10:00 – 18:00,  na parkingu przed nowym Urzędem Gminy przy ul. Rynek 21,. Podczas pikniku czekają na Państwa liczne atrakcje,  w tym: kiermasz produktów tureckich, występ grypy folklorystycznej z Turcji, występ tureckiego zespołu Pasha, występ wokalny mieszkanki naszej gminy Aleksandry Mielczarek oraz występ wokalistek z Zespołu Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu. Honorowy patronat nad piknikiem objął Ambasador Republiki Turcji Yusuf Ozcan, który wraz z Wójtem Gminy Stare Babice dokona otwarcia pikniku.


Dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starych Babicach informuje o możliwości ubiegania się przez osoby indywidualne, stowarzyszenia oraz kluby sportowe o dofinansowania do letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym oraz doznających przemocy domowej, z terenu Gminy. Wszyscy zainteresowani proszeni są o złożenie wniosku  wraz z załącznikami wyszczególnionymi we wniosku o dofinansowanie nie później niż 21 dni przed planowanym wyjazdem. Wniosek wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starych Babicach przy ul. Rynek 21, pok. 41. Informacji udziela p. Wanda Morawska tel.  22 722-04-93.


Wakacyjne rozkłady jazdy ZTM Informujemy, że od dnia 1 lipca br. w związku ze zmniejszonym ruchem pasażerskim w okresie letnich wakacji szkolnych planowane jest wprowadzenie rozkładów wakacyjnych linii autobusowych obsługujących teren naszej gminy. Szczegółowy rozkład jazdy będzie dostępny na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego www.ztm.waw.pl


Karta Dużej Rodziny W dniu 27 maja 2014 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. W ramach programu wprowadzona została Karta Dużej Rodziny jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci, bez względu na dochód w rodzinie. W praktyce chodzi o zniżki w opłatach za wstęp do instytucji podległych ministrom, np. niektórych muzeów, instytucji wystawienniczych, parków narodowych, rezerwatów przyrody, obiektów rekreacyjno-sportowych. Karta ma być przyznawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej i będzie wydawana bezpłatnie. Ma być dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej. Podstawą do otrzymania Karty Dużej Rodziny jest złożenie wniosku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach, ul. Rynek 21 (pok. 29),  tel. 22 752-83-85 lub 22 722-90-11 Szczegółowe zasady przyznawania karty i informacje przedstawiające na bieżąco oferty Partnerów znajdą Państwo na stronie www.rodzina.gov.pl


Honorowa zbiórka krwi Akcja Krwiodawstwa odbędzie się 29 czerwca 2014 roku (niedziela) na parkingu przed Urzędem Gminy w Izabelinie przy ul. 3-go Maja 42 w godz. 9.00 - 12.30. Wszystkich zainteresowanych prosimy pamiętać o dokumencie tożsamości ze zdjęciem, numerem PESEL oraz adresem zamieszkania, a także o spożyciu lekkostrawnego posiłku. Akcję organizuje Międzygminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „FLORIAN”.


Turniej Stare Babice Streetball Challenge 3×3. W sobotę, 28 czerwca 2014 r. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji  Stare Babice i Wójt Gminy  zapraszają na trzecią edycję turnieju Stare Babice Streetball Challenge 3×3, który odbędzie się na terenie Strefy Rekreacji Dziecięcej w Borzęcinie Dużym przy ul. Warszawskiej 697. Jak co roku szykuje się dobra impreza i moc atrakcji. Rozpoczęcie od godziny 10:00 w kategoriach WOMEN OPEN i MEN OPEN. Pula nagród wynosi 4000 PLN. Imprezę poprowadzi tradycyjnie „Wujek Samo Zło”, a o podkład muzyczny zadba DJ CNR. W trakcie turnieju pokaz swoich freestylowych umiejętności zaprezentuje aktualny mistrz Polski, Mateusz Stopczyński aka Stopa! Zakończenie imprezy przewidziane ok. godz. 18.00. Więcej informacji na gminnej stronie internetowej: Turniej Stare Babice Streetball Challenge 2014 powered by MadBall


OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Klaudyn, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Plan dostępny do wglądu w dniach od 7 lipca do 31 lipca 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, pokój nr 3, w godzinach od 8:00 do 15:00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 lipca 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, w sali nr 24 - Sala im. Stanisława Zająca, o godz. 14-ej. Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu i prognozy. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stare Babice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 sierpnia 2014 r.


Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego, termin składania ofert 10 lipca 2014 r. Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego p.n. „Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Stare Babice możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w uchwale nr XXXIV/337/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Stare Babice” w pełnej treści wraz z odpowiednimi uchwałami dostępne na stronie  www.stare-babice.pl

13 czerwca 2014 Nr 401

Znaleziono klucz do pojazdu OPEL Jednostka straży gminnej w Starych Babicach jest w posiadaniu klucza do pojazdu marki Opel. Klucz został znaleziony na ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej „Śladami Łosia”, niedaleko ul. Decowskiego w Latchorzewie.


Przetarg W dniu 10 czerwca 2014 r. ogłoszono przetarg na wykonanie wzmocnienia nawierzchni dróg gminnych destruktem bitumicznym wraz z powierzchniowym utrwaleniem. Termin składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu mija w dniu 25 czerwca 2014 r. Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni z destruktu wraz z powierzchniowym utrwaleniem na następujących ulicach: Kalinowa, Wierzbowa, Białej Brzozy, Świerkowa i Łosiowe Błota w Kwirynowie. Termin wykonania robót to 90 dni od dnia zawarcia umowy.


Dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starych Babicach informuje o możliwości ubiegania się przez osoby indywidualne, stowarzyszenia oraz kluby sportowe o dofinansowania do letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym oraz doznających przemocy domowej z terenu Gminy. Wszyscy zainteresowani proszeni są o złożenie wniosku  wraz z załącznikami wyszczególnionymi we wniosku o dofinansowanie nie później niż 21 dni przed planowanym wyjazdem. Wniosek wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starych Babicach przy ul. Rynek 21, pok. 41


Licytacja autobusu marki Renault Master MR`06 Wójt Gminy Stare Babice ogłasza ustny przetarg (licytację) na sprzedaż autobusu marki renault model Master MR`06  3,9t, wersja 2.5dCi 150, rok prod. 2008. Autobus przystosowany do przewozu 3 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, liczba miejsc: 15 lub 10 +3 wózki inwalidzkie. Cena wywoławcza samochodu wynosi 69 200 zł. Postąpienie w licytacji wynosi 700 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 25 czerwca 2014 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Starych Babicach, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, sala im. Stanisława Zająca I piętro. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3 460 zł, na rachunek bankowy Gminy Stare Babice konto: WBS Oddział Stare Babice 10 8015 0004 3000 1124 2030 0008 w terminie do dnia 24.06.2014 r.  z dopiskiem „Wadium – sprzedaż autobusu marki renault Master MR 06”. Za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpływu na konto Gminy Stare Babice. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.stare babice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stare Babice. Bliższe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Starych Babicach, ul. Rynek 32, tel. 22 722-95-35. Osoba upoważniona do kontaktów: Marcin Klimek – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej.


Punkt konsultacyjny w Starostwie Terminy najbliższych konsultacji: 27 czerwca, 4 lipca w godzinach 16.00 – 18.30; porady prawne: 2 lipca w godzinach 16.30 – 19.00; porady księgowe 26 czerwca w godzinach 16.30 – 19.00. Cały terminarz na stronie www.stare-babice.pl


Wakacyjne rozkłady jazdy ZTM Informujemy, że od dnia 1 lipca br. w związku ze zmniejszonym ruchem pasażerskim w okresie letnich wakacji szkolnych planowane jest wprowadzenie rozkładów wakacyjnych linii autobusowych obsługujących teren naszej gminy. Szczegółowy rozkład jazdy będzie dostępny na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego www.ztm.waw.pl


Rajd rowerowy dookoła Gminy Zapraszamy na rajd! Start 21 czerwca 2014 godz.10.00, rejestracja od 9.45 na Polanie Dwóch Stawów w Zielonkach. Organizatorem jest Stowarzyszenie "Odkrywamy Świat" Dodatkowe atrakcje – ognisko, pieczenie kiełbasek oraz loteria. Regulamin, trasa i karta zgłoszeniowa na stronie www.stowarzyszenieodkrywamyswiat.pl i www.stare-babice.pl


Inauguracja X Edycji festiwalu „W krainie Chopina” W najbliższą niedzielę 15 czerwca br. o godzinie 21.00 w kościele p.w. NMP w Starych Babicach odbędzie się koncert inaugurujący 10 jubileuszową edycję festiwalu. Wystąpi Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus pod kierunkiem swojego dyrygenta Tadeusza Wojciechowskiego. Solistą będzie pianista, absolwent  katowickiej akademii muzycznej Piotr Sałajczyk. W programie znajdą się: Koncert fortepianowy f-moll Fryderyka Chopina, oraz IV Symfonia Ludwika van Beethovena. Po koncercie na babickim rynku odbędzie się tradycyjnie pokaz fajerwerków. Wstęp wolny. Więcej informacji na stronie: www.chopinfestiwal.wilkomirski.org.pl

6 czerwca 2014 Nr 400

Projekcja filmu "Kwartet" Fundacja Ab Alio serdecznie zaprasza w dniu 12 czerwca br. o godz.19:30 na projekcje filmu pt. Kwartet w reżyserii Dustina Hoffmana. Projekcja filmu odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Rynek 21. Wstęp wolny


Dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starych Babicach informuje o możliwości ubiegania się przez osoby indywidualne, stowarzyszenia oraz kluby sportowe o dofinansowania do letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym oraz doznających przemocy domowej z terenu Gminy. Wszyscy zainteresowani proszeni są o złożenie wniosku  wraz z załącznikami wyszczególnionymi we wniosku o dofinansowanie nie później niż 21 dni przed planowanym wyjazdem. Wniosek wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starych Babicach przy ul. Rynek 21, pok. 41


Licytacja autobusu marki Renault Master MR`06 Wójt Gminy Stare Babice ogłasza ustny przetarg (licytację) na sprzedaż autobusu marki renault model Master MR`06  3,9t, wersja 2.5dCi 150, rok prod. 2008. Autobus przystosowany do przewozu 3 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, liczba miejsc: 15 lub 10 +3 wózki inwalidzkie. Cena wywoławcza samochodu wynosi 69 200 zł. Postąpienie w licytacji wynosi 700 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 25 czerwca 2014r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Starych Babicach, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, sala im. Stanisława Zająca I piętro. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3 460 zł, na rachunek bankowy Gminy Stare Babice konto: WBS Oddział Stare Babice 10 8015 0004 3000 1124 2030 0008 w terminie do dnia 24.06.2014 r.  z dopiskiem „Wadium – sprzedaż autobusu marki renault Master MR 06”. Za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpływu na konto Gminy Stare Babice. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.stare babice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stare Babice. Bliższe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Starych Babicach, ul. Rynek 32, tel. 22 722-95-35. Osoba upoważniona do kontaktów: Marcin Klimek – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej.


Sportowy weekend 7-8 czerwca GOSiR Stare Babice poleca kolejny turniej siatkówki plażowej 7 czerwca 2014. Nowi uczestnicy mogą się dołączać w kolejnych meczach. 8 czerwca 2014 - Pierwsze zawody BMX CHALLENGE - Strefa Rekreacji - Borzęcin Duży. Zapraszamy!


Punkt konsultacyjny w Starostwie Terminy konsultacji maj - wrzesień 2014 na stronie www.stare-babice.pl


XXII Konkurs Muzyczny Zapraszamy na Koncert Laureatów XXII Powiatowego Konkursu Muzycznego Stare Babice 2014. W najbliższą sobotę 7 czerwca o godzinie 18.00 w sali koncertowej I Gminnego Gimnazjum w Starych Koczargach ul. Akacjowa 12, odbędzie się uroczyste wręczenie nagród i koncert laureatów konkursu muzycznego. W programie sobotniego koncertu zaprezentują się laureaci, oraz wystąpi Orkiestra Młodzieżowa ze Starych Babic. Konkurs odbywa się pod patronatem Starosty Warszawskiego Zachodniego Jana Żychlińskiego oraz Wójta Gminy Stare Babice Krzysztofa Turka. Zapraszamy do Koczarg wszystkich młodych muzyków, także laureatów poprzednich edycji naszego babickiego konkursu, ich rodziny i przyjaciół. Dyplomy i upominki otrzymają także wszyscy uczestnicy przesłuchań. W programie sobotniego koncertu zaprezentują się laureaci oraz wystąpi Orkiestra Młodzieżowa ze Starych Babic.


Wakacyjne rozkłady jazdy ZTM Informujemy, że od dnia 1 lipca br. w związku ze zmniejszonym ruchem pasażerskim w okresie letnich wakacji szkolnych planowane jest wprowadzenie rozkładów wakacyjnych linii autobusowych obsługujących teren naszej gminy. Szczegółowy rozkład jazdy będzie dostępny na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego www.ztm.waw.pl


Markowy Samorząd - nagroda dla gminy Stare Babice 27 maja odbyła się gala finałowa konkursu „Markowy Samorząd”. Gmina Stare Babice zdobyła II miejsce wśród gmin wiejskich.
   

Załącznik: 
si_ug_402.pdf583.03KB
si_ug_401.pdf575.57KB
si-ug_400.pdf573.74KB