Serwis Informacyjny UG - sierpień 2018

Drukuj

31 sierpnia 2018 r. Nr 585

GMINA, URZĄD, TEREN

UWAGA NA PLANOWE WYŁĄCZENIA PRĄDU Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że zgodnie  z komunikatem PGE Dystrybucja S.A. z dnia 31.08.2018 r. planowane są następujące przerwy  w dostawie energii elektrycznej: 3 września w godz. 8:00-9:30 w Borzęcinie Małym przy  ul. Trakt Królewski, Źródlanej, 3 września w godz. 8:00-14:00 w Starych Babicach przy  ul. Krótkiej 8A, 8B, 12A, 12B, 3 września w godz. 13:30-15:00 w Borzęcinie Małym przy ul. Trakt Królewski, Źródlanej, 6 września w godz. 9:00-14:00 w Starych Babicach przy ul. Henryka Sienkiewicza od numeru 18 do 65, 7 września w godz. 10:00-14:00 w Lipkowie przy ul. Józefa Paschalisa Jakubowicza oraz Przy Parku.


ZMIENIONY ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW ZTM Od początku września zostaje przywrócony rozkład jazdy autobusów  komunikacji miejskiej obowiązujący przed okresem wakacyjnym. Na linii 712 (na wniosek mieszkańców) zostaje wdrożony dodatkowy kurs autobusu o godz. 00:30 z pętli Metro Młociny w kierunku Starych Babic. Natomiast od dnia 10 września zostanie wprowadzona korekta trasy dla kilku kursów autobusu linii 729. W wybranych kursach autobus linii 729 skierowany będzie na trasę Zaborów (rondo) – Wiktorów – Wólka, Mariew (Kwiatowa) – Spacerowa - Warszawska w Borzęcinie Dużym i dalej po obowiązującej trasie. Szczegółowy rozkład jazdy na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego www.ztm.waw.pl. Przypominamy również, że mieszkańcy Gminy Stare Babice mogą skorzystać z dopłat do biletów długookresowych w ramach Biletu Metropolitalnego – wydano już blisko 1000 takich biletów! Więcej informacji o Bilecie Metropolitalnym: tel. (22)730 80 10.


POSIEDZENIA KOMISJI, SESJA RADY GMINY Szanowni Mieszkańcy, informujemy Państwa, że: posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu odbędzie się 4 września 2018 r. o godz. 13:30 (urząd gminy, ul. Rynek 32, sala konferencyjna), wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się 4 września 2018 r. godz. 14:00 (urząd gminy, ul. Rynek 32, sala konferencyjna), posiedzenie Komisji Statutowej odbędzie się 6 września 2018 r. o godz. 14:30 (urząd gminy, ul. Rynek 32, sala konferencyjna), a  XLV sesja Rady Gminy Stare Babice rozpocznie się 6 września 2018 r. godz. 16:00 (urząd gminy, ul. Rynek 21, sala konferencyjna).

ZAPROSZENIA

RODZINNY RAJD ROWEROWY Zapraszamy całe rodziny na rodzinny rajd rowerowy! Startujemy 1 września 2018 r. o godz. 10:00 z Placu Chopina w Borzęcinie Dużym oraz o godz. 10:20 z rynku  w Starych Babicach. Meta Rajdu oraz piknik połączony z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek przy Placu Chopina w Borzęcinie Dużym. Wśród nagród dla uczestników Rajdu m.in. rowery! Wydarzenie honorowym patronatem objęli: Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński oraz Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek. Uczestnikom przypominamy o zabraniu kamizelek odblaskowych oraz napojów.


MUZYKA LUDOWA NA KONIEC LATA NA SCENIE LETNIEJ Zapraszamy Państwa na wydarzenia w ramach Sceny Letniej 2018: koncert zespołu CACI VORBA który odbędzie się 1 września o godz. 18:00 oraz spektakl dla dzieci Teatru Na Walizkach pn. „Atak Clownów”, który odbędzie się 2 września 2018 r. o godz. 16:00. Życzymy udanej zabawy!


EKO-PIKNIK W EKO-BABICACH Zapraszamy 1 września 2018 r. w godz. 12:00-17:00 na 3. edycją EKO-PIKNIKU. W programie zaplanowane są atrakcje zarówno dla dzieci jak i dorosłych, doświadczenia naukowe związane z właściwym i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi, konkursy z nagrodami oraz możliwość zwiedzania oczyszczalni. EKO-PIKNIK odbędzie się w siedzibie GPK Eko-Babice Sp. z o.o., prz ul. Kutrzeby 36 w Starych Babicach.

24 sierpnia 2018 r. Nr 584

GMINA, URZĄD, TEREN

UWAGA NA PLANOWE WYŁĄCZENIA PRĄDU Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że zgodnie  z komunikatem PGE Dystrybucja S.A. z dnia 24.08.2018 r. planowane są następujące przerwy  w dostawie energii elektrycznej: 28 sierpnia 2018 r.  w godz. 8:00-16:00 w Borzęcinie Dużym przy ul. Warszawskiej od nr. 830 do nr 870 (numery parzyste).


PROGRAM BEZPŁATNYCH SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH PRZECIWKO GRYPIE Informujemy, że Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania „Program bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 65 roku życia” w 2018 roku. Z pełna treścią ogłoszenia można zapoznać się na stronie www.stare-babice.pl w zakładce „Aktualności”.

ZAPROSZENIA

RODZINNY RAJD ROWEROWY Zapraszamy całe rodziny na rodzinny rajd rowerowy! Startujemy 1 września 2018 r. o godz. 10:00 z Placu Chopina w Borzęcinie Dużym oraz o godz. 10:20 z rynku  w Starych Babicach. Meta Rajdu oraz piknik połączony z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek przy Placu Chopina w Borzęcinie Dużym. Wśród nagród dla uczestników Rajdu m.in. rowery! Wydarzenie honorowym patronatem objęli: Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński oraz Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek. Uczestnikom przypominamy o zabraniu kamizelek odblaskowych oraz napojów.


2. RODZINNY BIEG CHARYTATYWNY JULINEK RUN 2018 Pomaganie przez bieganie – znacie to hasło? Już 1 września 2018 r. możecie Państwo wcielić je w życie! Wystarczy jeśli zarejestrujecie się jako uczestnicy Julinek Run  – II Rodzinnego Biegu Charytatywnego. Trasa biegu głównego na 5 km, a także biegu na 1 km dla młodzieży poprowadzona będzie ścieżkami Kampinoskiego Parku Narodowego. Malowniczo położona, w otoczeniu natury trasa jest idealna zarówno dla początkujących jak i tych bardziej zaawansowanych biegaczy. Start i meta biegu będą zlokalizowane na terenie Parku Rozrywki Julinek, w związku z czym przewidziane jest szereg atrakcji dla najmłodszych biegaczy. Specjalnie dla nich zaplanowano bieg na 600m z specjalnym udziałem bohaterki Parku - Wiewiórki Julki, a także mnóstwo zabaw i konkursów sportowych, prowadzonych przez animatorów. Część kwoty z opłat startowych zostanie przekazana na rzecz osób niepełnosprawnych. Formularz rejestracyjny znajda Państwo na stronie: www.stare-babice.pl w zakładce „Dla Turysty”.


POTAŃCÓWKA W WOJCIESZYNIE 2018 Już 25 sierpnia 2018 r. na terenie rekreacyjnym przy  ul. Sielskiej w Wojcieszynie odbędzie się kolejna potańcówka, podczas której ruszymy w taneczną podróż dookoła świata. Organizatorzy zapewniają zabawę w hali namiotowej bez względu na pogodę. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców!


SCENA LETNIA W BABICKIM PARKU PEŁNA MUZYKI I ATRAKCJI! Zapraszamy Państwa na wydarzenia w ramach Sceny Letniej 2018: koncert w hołdzie polskiej muzyce lat 60-tych pn. „Big beat wiecznie żywy!”, który odbędzie się 25 sierpnia o godz. 18:00 oraz spektakl dla dzieci Teatru Katarynka pn. „Muzyczne Zoo, który odbędzie się 26 sierpnia 2018 r. o godz. 18:00. Życzymy udanej zabawy!


10 sierpnia 2018 r. Nr 583

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY

Do mieszkańców Gminy Stare Babice!
Rada Gminy Stare Babice uchwałą Nr XXXIX/415/18 z dnia 28 marca 2018r zdecydowała o wyodrębnieniu Funduszu Sołeckiego na rok 2019. Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć mieszkańcom i zintegrować lokalną społeczność w podejmowaniu działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców. Fundusz sołecki jest wyodrębniony w budżecie gminy, przez cały czas pozostaje zatem jego częścią, dlatego dotyczą go wszelkie rygory i obostrzenia wynikające z wydatkowania środków publicznych.

O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich. Wniosek danego sołectwa o realizację przedsięwzięcia uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Sołtysi z poszczególnych wsi w terminie do 31 lipca 2018 r. otrzymali informację o wysokości środków przypadających sołectwu w ramach funduszu sołeckiego na 2019r. Podstawą do ustalenia katalogu dopuszczalnych działań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego jest ustawa o samorządzie gminnym. Zgodnie z art.7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zadania własne gminy obejmują w szczególności sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz; działalności w zakresie telekomunikacji; lokalnego transportu zbiorowego; ochrony zdrowia; pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; gminnego budownictwa mieszkaniowego; edukacji publicznej, kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;  targowisk i hal targowych; zieleni gminnej i zadrzewień; cmentarzy gminnych; porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego; utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej; wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej; promocji gminy; współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r.poz.450, 650 i 723), współpracy  ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. Ponadto ustawa przewiduje, że środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania, które zmierzają do usunięcia skutków klęski żywiołowej na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia 2002r o stanie klęski żywiołowej. Zgodnie z art. 2 ust.6 ustawy o funduszu sołeckim „środki funduszu przeznacza się na realizacje przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodnie ze strategią rozwoju gminy”.

Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie. Oznacza to w praktyce, że jeżeli ten warunek nie będzie dochowany – wójt zobowiązany jest odrzucić wniosek. Informuję, że sołectwa mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, wówczas każde z sołectw zamierzających wspólnie realizować przedsięwzięcie odrębnie uchwala wniosek, wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze danego lub innego sołectwa w gminie. Przygotowanie wniosków do funduszu sołeckiego powinno mieć charakter wspólnego działania społeczności danego sołectwa i urzędu gminy, a wynika to
z konieczności uwzględnienia uwarunkowań prawnych, sprawdzenia celowości zadania z gminnymi dokumentami planistycznymi, wyceny kosztów działania itd. Dodatkowe ograniczenia w realizacji zadań  planowanych w ramach funduszu sołeckiego mogą być związane z koniecznością posiadania odpowiednich zezwoleń przewidzianych prawem i zabezpieczenia środków na ten cel. Przy planowaniu wydatków z funduszu sołeckiego trzeba również pamiętać iż realizacja większych zadań inwestycyjnych wiązać się często będzie z koniecznością sporządzania dokumentów pod  uzyskanie niezbędnych zezwoleń, kosztorysu zadania, prowadzenia nadzoru poprzez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Zadania zaplanowane w ramach funduszu nie mogą przekroczyć kwoty funduszu przypadającej na dane sołectwo. Biorąc pod uwagę powyższe informację proszę mieszkańców poszczególnych sołectw o rozsądne wyceny planowanych przedsięwzięć.
Termin na zgłaszanie wniosków upływa z dniem 30 września 2018 r.

Wójt Gminy Stare Babice
(-) Krzysztof Turek

Więcej o funduszu sołeckim, tabela funduszy dla poszczególnych sołectw oraz wzór wniosku znajdują się na stronie internetowej www.stare-babice.pl w zakładce „Fundusze sołeckie”.


UWAGA NA PLANOWE WYŁĄCZENIA PRĄDU Szanowni Mieszkańcy, zgodnie z komunikatem PGE Dystrybucja S.A. z dnia 10 sierpnia 2018 r. informujemy Państwa o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dnia 13 sierpnia 2018 r. od godz. 9:00 do 14:00 w Zielonkach-Wsi przy ul: kpt. Franciszka Pogonowskiego i ślepa uliczka za Sportową, Sportowej od Pogonowskiego do Pileckiego oraz płk. Józefa Krzyczkowskiego 9.

.

2 sierpnia 2018 r. Nr 582

GMINA, URZĄD, TEREN

UWAGA NA PLANOWE WYŁĄCZENIA PRĄDU Szanowni Mieszkańcy, zgodnie z komunikatem  PGE Dystrybucja S.A. z dnia 3 sierpnia 2018 r. informujemy Państwa o planowych przerwach  w dostawie energii elektrycznej:

  • 9 sierpnia 2018 r. w godz. 7:30-9:30 oraz w godz. 10:00-12:00 w Zielonkach-Parceli przy ul. Południowej  i Okrężnej,
  • 9 sierpnia 2018 r. w godz. 12:30 - 14:30 w Zielonkach-Parceli przy ul. Zachodniej,
  • 9 sierpnia 2018 r. w godz. 15:00 - 17:00 w Zielonkach-Parceli przy ul. Warszawskiej od nr 358 do nr 366  i od nr 281 do nr 285 oraz nr 370, 372, ul. Okrężnej od nr 5A do nr 7 i od nr 8A do nr 12 oraz przy ul. Południowej 1 i ul. Piaskowej nr 1, 3 i 5,
  • 13 sierpnia 2018 r. w godz. 9:00 - 14:00 w Zielonkach-Wsi przy ul. kpt. Franciszka Pogonowskiego i ślepej uliczce za ul. Sportową, przy ul. Sportowej od Pogonowskiego do Pileckiego oraz płk. Józefa Krzyczkowskiego nr 9.

OD 1 WRZEŚNIA 2018 R. TAŃSZA KOMUNIKACJA Szanowni Mieszkańcy Gminy Stare Babice! Informujemy, że  od 1 września 2018 roku gmina Stare Babice wprowadza „Bilet Metropolitalny”, na podstawie którego dokonywać będzie dopłat do długookresowych biletów imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego (tramwaje, autobusy, metro, pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej, autobusowe linie dowozowe typu „L” , a także w ramach Wspólnego Biletu ZTM-KM-WKD). Prawo do nabycia biletu metropolitalnego przysługiwać będzie mieszkańcom gminy, którzy rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za poprzedni rok w urzędzie skarbowym wskazując w zeznaniu podatkowym gminę Stare Babice jako miejsce zamieszkania. W tym celu utworzony będzie Punkt Obsługi Wydawania Kart zlokalizowany w Urzędzie Gminy Stare Babice (kancelaria) przy ul. Rynek 32.
Punkt Obsługi czynny będzie od dnia 20 sierpnia 2018 r. w poniedziałek w godz. 10:00 – 18:00, wtorek – czwartek w godz. 8:00 – 16:00 i piątek w godz. 8:00 – 15:00. Karta jest personalizowana w Urzędzie Gminy Stare Babice w Punkcie Obsługi poprzez nadruk na Spersonalizowanej Karcie Miejskiej imienia, nazwiska i zdjęcia osoby ubiegającej się o wydanie karty. Kodowanie wydanych kart następuje w Punktach Obsługi Pasażera ZTM (wykaz POP dostępny na stronie: www.ztm.waw.pl). Regulamin akcji, wniosek, uchwała Rady Gminy Stare Babice oraz wykaz POP są dostępne na stronie www.stare-babice.pl w zakładce „Aktualności” .

ZAPROSZENIA

STARE BABICE BMX CHALLENGE Zapraszamy zawodników i publiczność na zawody Stare Babice BMX Challenge 2018. Startujemy 4 sierpnia 2018 r. o godz. 11:00.  To już 5. edycja tych zawodów. Gdzie? Skatepark w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 697 (Strefa Rekreacji Dziecięcej). Start eliminacji o godz. 12:00. Pierwsze warsztaty dla najmłodszych od godz. 11:00. Zawodnicy wystartują w kategoriach: Pro, Amator, Junior i Best trick. Zapraszamy!


SCENA LETNIA W RYTMIE FLAMENCO Gorąca hiszpańska muzyka oraz taniec budzący krew w żyłach – to wszystko już 4 sierpnia o godz. 18:00 na scenie letniej w parku w Starych Babicach! Wystąpi zespół Madrugada. ¡Olé!


POSZUKIWANIA SKARBU BABINICZA Zapraszamy najmłodszych wraz z całymi rodzinami  na rodzinną grę terenową, która rozpocznie się 5 sierpnia o godz. 16:00 przy scenie letniej w babickim parku. Przyjdź i sprawdź - czy znajdziesz Skarb Babinicza?


SPOTKANIE INTEGRACYJNE – MARIEW I BUDA Zapraszamy Mieszkańców Mariewa i Budy na spotkanie integracyjne! 10 sierpnia, w godz. 18:00-22:00, plac przy zbiegu ulic Wólczyńskiej i Kwiatowej w Mariewie.


DISCOPOLOWANIE, CZYLI SŁAWOMIR W ZIELONKACH Już 15 sierpnia od godz. 17:00 na Polanie Dwóch Stawów w Zielonkach-Parceli rozpocznie się impreza pn. Discopolowanie. Gwiazda Wieczoru – SŁAWOMIR zagra  o godz. 21.15. Zapraszamy, wstęp wolny!


II POTAŃCÓWKA POD GIRLANDAMI Zapraszamy wszystkich Mieszkańców Gminy Stare Babice na II Potańcówkę pod girlandami. Zabawę rozpoczynamy 18 sierpnia o godz. 19:30 na Polanie Dwóch Stawów w Zielonkach-Parceli. Do zobaczenia!

Załączniki: