Serwis Informacyjny UG - grudzień 2017

Drukuj

28 grudnia 2017 r. Nr 554

ZMIANA ZASAD SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
W GMINIE STARE BABICE W 2018 r.

Szanowni Mieszkańcy! Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/372/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babice  (Dz. Urz. Woj. Maz. 2017.11233), w Gminie Stare Babice od grudnia 2017 r. obowiązują nowe zasady segregacji odpadów komunalnych. Zmiana podyktowana jest koniecznością dostosowania się gminy do Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego  sposobu  selektywnego  zbierania  wybranych frakcji  odpadów (Dz.U.  z  2017  r.  poz.  19). Przewiduje ono obowiązkową segregację odpadów  na  co  najmniej  cztery  pojemniki/worki w określonych przez ministerstwo kolorach. W związku z tym dotychczasowy worek niebieski w naszej gminie „podzielono” na dwie frakcje: do worka żółtego będą trafiały metal  i  tworzywa  sztuczne, do niebieskiego – papier.

 WOREK NIEBIESKI 

Do niebieskich worków wrzucamy:
opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe.
Nie wrzucamy:
ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego  i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych  materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych  i podpasek, zatłuszczonych jednorazowych  opakowań z papieru i naczyń  jednorazowych, ubrań.

  WOREK ŻÓŁTY 

Do żółtych worków wrzucamy:
odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp., plastikowe torby, worki, reklamówki,  inne folie, aluminiowe puszki po napojach  i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego o ile nie są wykonane z trwale połączonych  kilku surowców).
Nie wrzucamy: butelek i pojemników z zawartością, opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, opakowań po olejach silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i lakierach, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

  WOREK ZIELONY    

Do zielonych worków wrzucamy: butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych), szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).
Nie wrzucamy: ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, żarówek i świetlówek, reflektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, luster, szyb okiennych i zbrojonych, monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów i strzykawek.

  WOREK BRĄZOWY   

Do brązowych worków wrzucamy: gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny  i korę drzew, odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.).
Nie wrzucamy: kości zwierząt, odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, ziemi i kamieni, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

ODPADY „ZMIESZANE” TAK, JAK DOTYCHCZAS WYRZUCAMY DO ODDZIELNEGO POJEMNIKA


UWAGA! NOWE STAWKI ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI! Informujemy Państwa, że od stycznia 2018 r. obowiązują nowe stawki za wywóz odpadów.
Będzie to 19 zł/osobę za odpady segregowane i 29 zł/osobę  za odpady niesegregowane.


22 grudnia 2017 r. Nr 553

Szanowni Mieszkańcy Gminy Stare Babice

Szybko minął kolejny rok i już zbliża się tak wyczekiwane przez wszystkich Boże Narodzenie.
Życzę Państwu, aby magia tego wyjątkowego święta sprawiła, że radość i miłość zawitają do każdego domu, a spokój i szczęście zagoszczą w naszych sercach.
Spędźmy te chwile przy wigilijnym stole z najbliższymi, wolni od sporów, w ciepłej atmosferze życzliwości i spokoju.
Zdrowych, wesołych świąt i pomyślności w nadchodzącym 2018 roku życzę wszystkim Państwu.

Wójt Gminy Stare Babice
Krzysztof Turek

GMINA, URZĄD, TEREN

SESJA RADY GMINY Zapraszamy na XXXVII sesję Rady Gminy Stare Babice, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2017r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21.


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY STARE BABICE W SEZONIE 2017/2018
Za organizację i koordynację utrzymania dróg w okresie zimy w stopniu zależnym od zaistniałych warunków atmosferycznych oraz posiadanego zaplecza technicznego (sprzętowo-materiałowego)  na terenie gminy odpowiedzialni są:

 • • za drogi wojewódzkie: ul. Warszawska, Sikorskiego, Okulickiego, Sobieskiego – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich rejon Grodzisk Mazowiecki, tel. 227 555 946 lub 227 555 117,
 • za drogi  powiatowe – ul. Akacjowa, Mościckiego, Sienkiewicza, Izabelińska, Ogrodnicza, Południowa, Spacerowa, Kwiatowa, Szkolna, Kosmowska – Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Maz., tel. 227 221 380.
 • za drogi gminne – Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Stare Babice, tel. 227 229 535.
  Wykonawcą usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych jest Spółdzielnia  Usług Rolniczych w Starych Babicach, tel. 227 229 681. W pierwszej kolejności zimowemu utrzymaniu  podlegają ulice strategiczne dla komunikacji. Nie podlegają zimowemu utrzymaniu przez Urząd Gminy Stare Babice ulice prywatne, wewnętrzne, osiedlowe itp. Zimowym utrzymaniem chodników  nie będących
  w obowiązku utrzymania przez właścicieli prywatnych posesji zgodnie z „Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, parkingów oraz przystanków autobusowych zajmuje się GPK Eko-Babice Sp. z o. o. w Starych Babicach, tel. 227 229 008.

Przypominamy również mieszkańcom gminy,  że Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach  nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek utrzymania czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu  i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

ZAPROSZENIA

WSPÓLNE KOLĘDOWANIE Zapraszamy wszystkich mieszkańców na wspólne kolędowanie, które odbędzie się 10 stycznia 2018 r. o godz. 19:00 w nowej sali koncertowej Domu Kultury w Zielonkach-Parceli przy ul. Południowej 2. Wystąpią: Gminna Orkiestra Dęta im. K. Pendereckiego oraz soliści i Chór „Babiczanie” pod kierownictwem Zbigniewa Załęskiego. Wstęp wolny.

15 grudnia 2017 r. Nr 552

GMINA, URZĄD, TEREN

ZMIANY W STUDIUM UWARUNKOWAŃ Informujemy Państwa, że dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice rozwiązaniami odbędzie się 18 grudnia 2017 r. o godz. 17.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 32, pok. 24. Osoby określone w art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stare Babice na adres ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2018 r. Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.1405 ze zm.) uwagi do prognozy mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Stare Babice na adres ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: architektura@stare-babice.waw.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2018 r.


GMINNA SPÓŁKA WODNA Zarząd Gminnej Spółki Wodnej "BABICE" zwołuje zebranie celem wyboru Delegatów Walnego Zgromadzenia spośród członków spółki na lata 2018-2023. Odbędzie się ono  w dwóch terminach: 18 grudnia 2017 r. o godz. 17:30 oraz o godz. 17:45 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21.


SESJA RADY GMINY Zapraszamy na XXXVII posiedzenie Rady Gminy Stare Babice, które odbędzie się 21 grudnia 2017 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21.


WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH W związku z wejściem w życie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, przypominamy,  że od 1 lipca 2013 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług  w zakresie odbierania odpadów z uprawnionym podmiotem (z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Stare Babice). Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in. obiekty publiczne takie jak: szkoły, przedszkola, urzędy, biblioteki, apteki, obiekty produkcji, usług i handlu, warsztaty, biura, sklepy, restauracje,  hotele, pensjonaty oraz domy letniskowe, ogródki działkowe.  W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkalne oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym. Więcej informacji i wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej na: www.bip.babice-stare.waw.pl oraz w urzędzie gminy.


ZMIANA GODZIN OTWARCIA PSZOK-u Przypominamy Państwu, że Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Mizikowskiego (obok GPK Eko-Babice  Sp. z o. o.) w okresie zimowym (od  1 grudnia do 31 marca)  jest czynny we: wtorki, czwartki i soboty w godzinach 12:00-16:00.

8 grudnia 2017 r. Nr 551

GMINA, URZĄD, TEREN

WIRUS ASF PRZEKROCZYŁ WISŁĘ - NIE MA ZAGROŻENIA DLA LUDZI Informujemy Państwa, że dnia 23 listopada w siedzibie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, odbyło się spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem spotkania było stwierdzenie u 4 martwych dzików znalezionych na terenie gminy Izabelin wirusa Afrykańskiego Pomoru Świn (ASF). Jest to szybko szerząca się choroba zakaźna, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.
Jeśli ktoś z Państwa zauważy martwego dzika, prosimy o:

 • powiadomienie pracowników Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Stare Babice, tel. (22) 730 80 12 lub (22) 722 90 06. Uwaga - telefony czynne w godzinach pracy urzędu.
 • po godzinach pracy urzędu (do godz. 22:00) powiadomienie pracowników Straży Gminnej Stare Babice, tel. 986 oraz (22) 722 53 92,
 • w weekendy oraz w godzinach nocnych powiadomienie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. (22) 731 70 03 lub 604 558 9512.

GMINNA SPÓŁKA WODNA Zarząd Gminnej Spółki Wodnej "BABICE" zwołuje zebranie celem wyboru Delegatów Walnego Zgromadzenia z pośród członków spółki na lata 2018-2023, które odbędzie się 18 grudnia 2017 r. pierwszy termin o godz. 17:30, drugi termin o godz. 17:45 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 21


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY STARE BABICE W SEZONIE 2017/2018 Za organizację i koordynację utrzymania dróg w okresie zimy w stopniu zależnym od zaistniałych warunków atmosferycznych oraz posiadanego zaplecza technicznego (sprzętowo-materiałowego) na terenie gminy odpowiedzialni są:

 • za drogi wojewódzkie: ul. Warszawska, Sikorskiego, Okulickiego, Sobieskiego – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich rejon Grodzisk Mazowiecki, tel. 227 555 946 lub 227 555 117,
 • za drogi powiatowe – ul. Akacjowa, Mościckiego, Sienkiewicza, Izabelińska, Ogrodnicza, Południowa, Spacerowa, Kwiatowa, Szkolna, Kosmowska – Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Maz., tel. 227 221 380.
 • za drogi gminne – Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Stare Babice, tel. 227 229 535.

Wykonawcą usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych jest Spółdzielnia Usług Rolniczych w Starych Babicach, tel. 227 229 681. W pierwszej kolejności zimowemu utrzymaniu podlegają ulice strategiczne dla komunikacji. Nie podlegają zimowemu utrzymaniu przez Urząd Gminy Stare Babice ulice prywatne, wewnętrzne, osiedlowe itp. Zimowym utrzymaniem chodników nie będących w obowiązku utrzymania przez właścicieli prywatnych posesji zgodnie z „Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, parkingów oraz przystanków autobusowych zajmuje się GPK Eko-Babice Sp. z o. o. w Starych Babicach, tel. 227 229 008.
ODŚNIEŻAMY CHODNIKI ! Przypominamy mieszkańcom gminy, że Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek utrzymania czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.


ZMIANA GODZIN OTWARCIA PSZOK-u Przypominamy, że Gminny Punt Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Mizikowskiego (obok GPK Eko-Babice Sp. z o. o.) w okresie zimowym (od 1 grudnia do 31 marca) jest czynny: wtorek, czwartek i sobota w godzinach 12:00-16:00.


E-SKŁADKA – NOWE, ŁATWIEJSZE ROZLICZANIE Z ZUS Od 1 stycznia 2018 r. zmienią się zasady w opłacaniu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wpłaty będą dokonywane jednym przelewem, na indywidualny numer rachunku składkowego. Informację o indywidualnym numerze rachunku składkowego (NRS) ZUS wysyła listem poleconym, na adres wskazany w dokumentacji zgłoszeniowej. Jeśli nie poznamy swojego numeru rachunku składkowego, nie opłacimy składek w 2018 r., gdyż dotychczasowe rachunki będą zamknięte. Płatnicy składek, czyli firmy, przedsiębiorcy, osoby samozatrudnione oraz osoby duchowne po nowym roku będą dotychczasowe składki opłacać jednym zwykłym przelewem. Zmiana w opłacaniu składek do ZUS dotyczy również płatników z zagranicy. Ich numer rachunku składkowego będzie zgodny ze standardem IBAN, czyli Międzynarodowym Numerem Rachunku Bankowego. UWAGA. W związku z wprowadzanymi zmianami ZUS prowadzi bezpłatne szkolenia dla zainteresowanych rozliczeniami. Szkolenia prowadzone są we wszystkich oddziałach ZUS. Harmonogram szkoleń na stronie: eskladka.pl.

ZAPROSZENIA

BEZPŁATNE SPOTKANIA NORDIC WALKING GOSiR Stare Babice zaprasza na bezpłatne treningi nordic walking pod okiem trenerki Agnieszki Stanickiej. Pokażmy wszystkim, że nordic walking to wspaniały sposób na podniesienie kondycji fizycznej, ale również na osiągnięcie korzyści zdrowotnych. Spotkajmy się, trenujmy, razem maszerujmy! Termin: każdy czwartek, godz. 18:00-20:00. Miejsce: Zielonki-Parcela, ul. Zachodnia 2, kompleks boisk piłkarskich. Dla kogo: dla każdego, bez względu na wiek, czy stopień zaawansowania. Kontakt: Agnieszka Stanicka, tel. 722 222 003.

OGŁOSZENIA SPOŁECZNE

 • HOTEL ZIELONKI ZATRUDNI OSOBĘ DO PRACY W RECEPCJI Hotel Zielonki w Starych Babicach pilnie zatrudni osobę do pracy w recepcji hotelowej. Praca na umowę w systemie zmianowym, lub na zlecenie. CV należy wysłać na adres e-mail: marketing@hotelzielonki.pl, kontakt tel. (22) 722 99 52.
 • FIRMA OMEGA SERWIS SP. Z O.O. zatrudni osoby do pracy na terenie gminy Łomianki. Praca polega na skanowaniu i segregowaniu przesyłek kurierskich. Firma zapewnia transport. Kontakt tel. 504 243 404

1 grudnia 2017 r. Nr 550

GMINA, URZĄD, TEREN

WIRUS ASF PRZEKROCZYŁ WISŁĘ - NIE MA ZAGROŻENIA DLA LUDZI Informujemy Państwa, że dnia 23 listopada w siedzibie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, odbyło się spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem spotkania było stwierdzenie u 4 martwych dzików znalezionych na terenie gminy Izabelin wirusa Afrykańskiego Pomoru Świn (ASF). Jest to szybko szerząca się choroba zakaźna, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki.
Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.
Jeśli ktoś z Państwa zauważy martwego dzika, prosimy o:

 • powiadomienie pracowników Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Stare Babice, tel. (22) 730 80 12 lub (22) 722 90 06. Uwaga - telefony czynne w godzinach pracy urzędu.
 • po godzinach pracy urzędu (do godz. 22:00) powiadomienie pracowników Straży Gminnej Stare Babice, tel. 986 oraz (22) 722 53 92,
 • w weekendy oraz w godzinach nocnych powiadomienie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. (22) 731 70 03 lub 604 558 9512.

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY STARE BABICE W SEZONIE 2017/2018 Za organizację i koordynację utrzymania dróg w okresie zimy w stopniu zależnym od zaistniałych warunków atmosferycznych oraz posiadanego zaplecza technicznego (sprzętowo-materiałowego) na terenie gminy odpowiedzialni są:

 • za drogi wojewódzkie: ul. Warszawska, Sikorskiego, Okulickiego, Sobieskiego – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich rejon Grodzisk Mazowiecki, tel. 227 555 946 lub 227 555 117,
 • za drogi powiatowe – ul. Akacjowa, Mościckiego, Sienkiewicza, Izabelińska, Ogrodnicza, Południowa, Spacerowa, Kwiatowa, Szkolna, Kosmowska – Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Maz., tel. 227 221 380.
 • za drogi gminne – Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Stare Babice, tel. 227 229 535.
  Wykonawcą usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych jest Spółdzielnia Usług Rolniczych w Starych Babicach, tel. 227 229 681. W pierwszej kolejności zimowemu utrzymaniu podlegają ulice strategiczne dla komunikacji. Nie podlegają zimowemu utrzymaniu przez Urząd Gminy Stare Babice ulice prywatne, wewnętrzne, osiedlowe itp.
  Zimowym utrzymaniem chodników nie będących w obowiązku utrzymania przez właścicieli prywatnych posesji zgodnie z „Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, parkingów oraz przystanków autobusowych zajmuje się GPK Eko-Babice Sp. z o. o. w Starych Babicach, tel. 227 229 008.

ODŚNIEŻAMY CHODNIKI ! Przypominamy mieszkańcom gminy, że Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek utrzymania czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.


ZMIANA GODZIN OTWARCIA PSZOK-u Przypominamy, że Gminny Punt Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Mizikowskiego (obok GPK Eko-Babice Sp. z o. o.) w okresie zimowym (od 1 grudnia do 31 marca) jest czynny: wtorek, czwartek i sobota w godzinach 12:00-16:00.

ZAPROSZENIA

BABICKIE MIKOŁAJKI Tradycyjnie zapraszamy wszystkich Mieszkańców na Mikołajki 2017, które rozpoczynają się dnia 3 grudnia o godz. 14:00 na rynku przed urzędem gminy. W programie wiele atrakcji – do zobaczenia!


GALA WOLONTARIATU Gmina Stare Babice, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Fundacja Na Przekór i Szkoła Podstawowa Zielonki-Parcela zapraszają na Galę Wolontariatu, która odbędzie się 1 grudnia 2017o godz. 18:00 w SP w Zielonkach-Parceli.


MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI W CARROM Serdecznie zapraszamy na 4. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Carrom, które odbędą się dnia 2 grudnia 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, przy ul. Poznańskiej 129/133 w Ożarowie Mazowieckim, wejście „A”. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.carrom.pl oraz www.facebook.com/carrompolska.


DLA SENIORÓW 5 grudnia o godz. 14:00 w sali konferencyjnej urzędu gminy, ul. Rynek 21, odbędzie się Wykład Uniwersytetu III Wieku pn. „Kiedy smutek to depresja – jak dbać o pogodę ducha”. Zapraszamy.


BEZPŁATNE SPOTKANIA NORDIC WALKING GOSiR Stare Babice zaprasza na bezpłatne treningi nordic walking pod okiem trenerki Agnieszki Stanickiej. Pokażmy wszystkim, że nordic walking to wspaniały sposób na podniesienie kondycji fizycznej, ale również na osiągnięcie korzyści zdrowotnych. Spotkajmy się, trenujmy, razem maszerujmy! Termin: każdy czwartek, godz. 18:00-20:00. Miejsce: Zielonki-Parcela, ul. Zachodnia 2, kompleks boisk piłkarskich. Dla kogo: dla każdego, bez względu na wiek, czy stopień zaawansowania. Kontakt: Agnieszka Stanicka, tel. 722 222 003.

OGŁOSZENIA SPOŁECZNE

HOTEL ZIELONKI ZATRUDNI OSOBĘ DO PRACY W RECEPCJI Hotel Zielonki w Starych Babicach pilnie zatrudni osobę do pracy w recepcji hotelowej. Praca na umowę w systemie zmianowym, lub na zlecenie. CV należy wysłać na adres e-mail: marketing@hotelzielonki.pl, kontakt tel. (22) 722 99 52.

Załaczniki: