Serwis Informacyjny UG - czerwiec 2018

Drukuj

28 czerwca 2018 r. Nr 577

GMINA, URZĄD, TEREN

UWAGA NA PLANOWE WYŁĄCZENIA PRĄDU Szanowni Mieszkańcy, zgodnie z komunikatem  PGE Dystrybucja S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. informujemy Państwa o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej:

  • dnia 5 lipca 2018 r. w godz. 8:00 – 15:00 w Starych Babicach przy ul. Polnej 21, 35, 36B, 38, 39 oraz Granicznej 37,
  • dnia 6 lipca 2018 r. w godz. 10:00 – 14:00 w Lipkowie przy ul. Józefa Paschalisa Jakubowicza  i Przy Parku.

PROGRAM „DOBRY START” oraz 500+ Od 1 lipca 2018 r. roku rusza III etap rządowego programu pomocy rodzinie - świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy trwający od 1.10.2018 r. do 30.09.2019 r. Równocześnie rusza program „Dobry Start” - jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00 zł z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia. Świadczenie nie przysługuje studentom i osobom uczącym się w szkołach policealnych. Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start należy złożyć do 30 listopada. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane. Wnioski można składać w wersji elektronicznej -  od 1 lipca 2018 oraz tradycyjnej (papierowej) - od 1 sierpnia 2018 (także o świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny). Jeżeli składasz wniosek elektronicznie, wejdź na stronę swojego banku i dowiedz się, w jaki sposób złożyć wniosek z rządowego programu „Dobry start” i 500+ za pomocą bankowości elektronicznej. Ważne jest wskazanie okresu zasiłkowego 2018/2019 oraz wszystkich członków rodziny. Wnioski złożone na nowy okres zasiłkowy przed 1 lipca 2018 r. elektronicznie pozostaną bez rozpatrzenia. Obsługą wniosków w Gminie Stare Babice zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (ul. Rynek 21) p. I pok. 30 i pok. 30A. W województwie mazowieckim uruchomiono specjalny numer kontaktowy (22) 695 71 22.
Nowe wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ można składać od 1 sierpnia 2018 r. do końca października 2018 r. (internetowo od 1 lipca 2018 r.). W przypadku posiadania stanu cywilnego innego niż zamężna/żonaty, należy do wniosku dołączyć dokumenty dotyczące alimentów na dzieci, bądź też inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego. W przypadku programu Dobry Start, organ właściwy nie wydaje decyzji administracyjnej, strona odbiera od organu informację o przyznaniu świadczenia. Jeżeli przyznano świadczenie, organ nie przesyła informacji za pośrednictwem poczty. W przypadku świadczenia wychowawczego i innych świadczeń, czas oczekiwania na decyzje może ulec wydłużeniu ze względu na dużą liczbę wniosków złożonych w nadchodzących miesiącach. Należy uzbroić się w cierpliwość.

ZAPROSZENIA

UWAGA MIŁOŚNICY SCENY LETNIEJ! W przypadku złej pogody, wydarzenia Sceny Letniej 2018 będą odbywały się na terenie kompleksu kulturalno-oświatowo-sportowego w Zielonkach-Parceli przy ul. Południowej 2.


SPEKTAKL „SZTUCZKI” TEATRU PIJANA SYPIALNIA Zapraszamy Mieszkańców na spektakl, który odbędzie się  w ramach Sceny Letniej 2018 w dniu 30 czerwca 2018 r. o godz. 18:00 w babickim parku.


PRZEDSTAWIENIE HISTORYCZNE DLA DZIECI Zapraszamy najmłodszych na spektakl z czasów bitwy pod Grunwaldem oraz historyczny plac zabaw. Wydarzenie odbędzie się w ramach Sceny Letniej 2018 dnia  1 lipca 2018 r. o godz. 16:00 w babickim parku.


INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE – SPOTKANIE OTWARTE Serdecznie zapraszamy mieszkańców  i przedsiębiorców z Gminy Stare Babice na spotkanie dotyczące dofinansowania instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej oraz instalacji solarnych do podgrzewania wody użytkowej. Spotkanie odbędzie się
2 lipca 2018 r. roku o godz. 17:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21.


KONCERT FESTIWALU „W KRAINIE  CHOPINA” W ramach Festiwalu „W Krainie Chopina” zapraszamy na koncert „Drogi południa”, który odbędzie się 1 lipca 2018 r. o godz. 17:00 w Dworze Strzyżew obok Żelazowej Woli. Wystąpią: Carmen Azuar - śpiew i gitara /Hiszpania/ oraz Tomasz Kaszubowski – gitara.

22 czerwca 2018 r. Nr 576

GMINA, URZĄD, TEREN

ZNIŻKI W OPŁATACH ZA ODPADY KOMUNALNE W Gminie Stare Babice obowiązuje uchwała Nr XXXVIII/394/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie w części z opłaty w wysokości 7 zł na miesiąc na mieszkańca przysługuje właścicielowi posesji, na której zamieszkują osoby, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz zadeklarowano selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Aby skorzystać z ulgi należy w Urzędzie Gminy złożyć:
- wniosek o zwolnienie z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- zaświadczenie z GOPS o korzystaniu z pomocy społecznej
Częściowe zwolnienie z opłat będzie obowiązywało od kolejnego miesiąca, w którym zostały złożone przez właściciela nieruchomości stosowne dokumenty. Szczegółowe informacje można uzyskać w urzędzie gminy, ul. Rynek 32 w pok. nr 9 (tel. 227338090, e-mail: odpady@stare-babice.waw.pl).


LETNI ROZKŁAD JAZDY ZTM Informujemy, że od dnia 1 lipca w związku ze zmniejszonym ruchem pasażerskim w okresie letnich wakacji szkolnych planowane jest wprowadzenie rozkładów wakacyjnych linii autobusowych obsługujących teren naszej gminy. Szczegółowy rozkład jazdy będzie dostępny na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego www.ztm.waw.pl.


ZMIANY W PLANACH MIEJSCOWYCH Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1075 z późn. zm.) oraz w związku z uchwaleniem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  Gminy Stare Babice (uchwała nr XLI/435/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice) wójt gminy zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice Uchwały Nr XXXV/358/17  z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych  w Gminie Stare Babice
oraz Uchwały Nr XXXVIII/397/18 z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych w Gminie Stare Babice. Wnioski do planu należy składać na piśmie w terminie do dnia 28 lipca 2018 r. adres: Urząd Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice. Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę  i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu. Wnioski i uwagi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać do dnia 28 lipca 2018 r.


WYBORY ŁAWNIKÓW W SĄDZIE REJONOWYM DLA WARSZAWY-ŻOLIBORZA Trwa procedura wyborów uzupełniających 2 ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Gminy Stare Babice prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Stare Babice. Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z pozostałymi dokumentami przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32,  II piętro, pok. 28 (Biuro Rady Gminy Stare Babice) do dnia 29 czerwca 2018 r. w godzinach pracy urzędu. Więcej informacji oraz karta zgłoszenia są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice: www.bip.babice-stare.waw.pl.


RUSZA AKCJA „LATO W GMINIE” Drodzy Rodzice i Opiekunowie, już 2 lipca 2018 r. rusza w Gminie Stare Babice akcja „Lato w Gminie 2018”:

  • 25 czerwca w Szkole w Zielonkach-Parceli (na szklanych drzwiach przy wejściu do sekretariatu) będą wywieszone listy dzieci z podziałem na grupy wraz z przypisanym wychowawcą półkolonijnym. Opieka nad dziećmi jest zapewniona w godz. 7:00 – 17:00 (zwracamy się z prośbą o przyprowadzanie dzieci do Szkoły w Zielonkach-Parceli najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru dzieci w godzinach trwania akcji),
  • uczestnicy akcji otrzymują dwa posiłki dziennie, w tym jeden ciepły (śniadanie serwowane będzie w godzinach 8:30-9:00, obiad 12:30-13:00),
  • od poniedziałku do czwartku przewidziane są zajęcia w trybie stacjonarnym.

Program zajęć przewiduje m.in.: zajęcia plastyczne, teatralne, taneczne, origami, kulinarne (zajęcia mogą się różnić w zależności od wybranego tygodnia, jak również nauczyciela prowadzącego), warsztaty edukacyjne oraz angielski w zabawie, zajęcia z animatorami i sportowe. W każdy piątek uczestnicy wyjadą na całodniową wycieczkę autokarową: 6 lipca Farma Iluzji, 13 lipca Kopalnia Soli w Kłodawie, 20 lipca piaseczyńsko-grójecka kolej wąskotorowa, 27 lipca Park Rozrywki Julinek. Szczegóły dotyczące wycieczek będą podawane na bieżąco Przypominamy Państwu o przestrzeganiu regulaminu akcji i stosowaniu się do  zawartych w nim zasad.

ZAPROSZENIA

SCENA LETNIA 2018 Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców na kolejną edycję Sceny Letniej! Babicka Scena Letnia to szereg imprez  w babickim parku: na scenie przedstawienia dla dorosłych i dzieci, zajęcia jogi, gry dla dzieci i rodziców oraz treningi Klubu Aktywnych Kobiet. 23 czerwca (sobota) godz. 18:00 koncert Orkiestry Wojskowej oraz Gminnej Orkiestry Dętej im. K. Pendereckiego. 24 czerwca (niedziela) o godz. 16:00 wystąpi zespół Moribaya z koncertem „Afrykańska przygoda”. Tradycyjne instrumenty afrykańskie oraz warsztaty gry na bębnach dla dzieci. Wstęp wolny!


WIANKI W Borzęcinie Dużym 2018 Zapraszamy wszystkich mieszkańców na Wianki w Borzęcinie dużym w sobotę 23 czerwca 2018 od godz. 16:00. W programie m.in. ognisko, gry i zabawy dla dzieci, konkursy, występ zespołu Sami Swoi i różne atrakcje. Zapraszamy!


RĘKODZIEŁO - ROBÓTKI RĘCZNE Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice zaprasza na cykl spotkań dla dorosłych - Rękodzieło - robótki ręczne. Spotkania w każdy pierwszy wtorek miesiąca. Zapraszamy 3 lipca godz. 10:00 Zielonki-Parcela, ul. Południowa 2A.


EUROPEJSKI WYKŁAD OTWARTY Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa, prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, zaprasza na Europejski Wykład Otwarty pn. „Koniec geoblokowania, czyli o zakupach w sieci bez ograniczeń”, który odbędzie się w czwartek 28 czerwca br. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Centrum Kreatywności Targowa.

15 czerwca 2018 r. Nr 575

GMINA, URZĄD, TEREN

ZNIŻKI W OPŁATACH ZA ODPADY KOMUNALNE W Gminie Stare Babice obowiązuje uchwała Nr XXXVIII/394/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 15 lutego 2018 r.
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie w części z opłaty w wysokości 7 zł na miesiąc na mieszkańca przysługuje właścicielowi posesji, na której zamieszkują osoby, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz zadeklarowano selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Aby skorzystać z ulgi należy w Urzędzie Gminy złożyć:
- wniosek o zwolnienie z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- zaświadczenie z GOPS o korzystaniu z pomocy społecznej
Częściowe zwolnienie z opłat będzie obowiązywało od kolejnego miesiąca, w którym zostały złożone przez właściciela nieruchomości stosowne dokumenty.
Szczegółowe informacje można uzyskać w urzędzie gminy, ul. Rynek 32 w pok. nr 9 (tel. 227338090, e-mail: odpady@stare-babice.waw.pl).


LETNI ROZKŁAD JAZDY ZTM Informujemy, że od dnia 1 lipca w związku ze zmniejszonym ruchem pasażerskim w okresie letnich wakacji szkolnych planowane jest wprowadzenie rozkładów wakacyjnych linii autobusowych obsługujących teren naszej gminy. Szczegółowy rozkład jazdy będzie dostępny na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego www.ztm.waw.pl.


BILET KUPISZ W KAŻDYM AUTOBUSIE Informujemy, że od 11 czerwca we wszystkich autobusach linii ZTM kursujących na terenie naszej gminy (oprócz linii L) zostały zainstalowane biletomaty w których można zakupić bilety jednorazowe oraz zakodować bilety długookresowe.


ZMIANY W PLANACH MIEJSCOWYCH Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1075 z późn. zm.) oraz w związku z uchwaleniem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  Gminy Stare Babice (uchwała nr XLI/435/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice) wójt gminy zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice Uchwały Nr XXXV/358/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych w Gminie Stare Babice oraz Uchwały Nr XXXVIII/397/18
z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych w Gminie Stare Babice. Wnioski do planu należy składać na piśmie w terminie do dnia 28 lipca 2018 r. adres: Urząd Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice. Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę  i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1  i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu. Wnioski i uwagi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać do dnia 28 lipca 2018 r.


WYBORY ŁAWNIKÓW W SĄDZIE REJONOWYM DLA WARSZAWY-ŻOLIBORZA Trwa procedura wyborów uzupełniających 2 ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Gminy Stare Babice prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Stare Babice. Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z pozostałymi dokumentami przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32,  II piętro, pok. 28 (Biuro Rady Gminy Stare Babice) do dnia 29 czerwca 2018 r. w godzinach pracy urzędu. Więcej informacji oraz karta zgłoszenia są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice: www.bip.babice-stare.waw.pl.


RUSZA AKCJA „LATO W GMINIE” Drodzy Rodzice i Opiekunowie, już 2 lipca 2018 r. rusza w Gminie Stare Babice akcja „Lato w Gminie 2018”:

  • 25 czerwca w Szkole w Zielonkach-Parceli (na szklanych drzwiach przy wejściu do sekretariatu) będą wywieszone listy dzieci z podziałem na grupy wraz
    z przypisanym wychowawcą półkolonijnym. Opieka nad dziećmi jest zapewniona w godz. 7:00 – 17:00 (zwracamy się z prośbą o przyprowadzanie dzieci do Szkoły w Zielonkach-Parceli najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru dzieci w godzinach trwania akcji),
  • uczestnicy akcji otrzymują dwa posiłki dziennie, w tym jeden ciepły (śniadanie serwowane będzie w godzinach 8:30-9:00, obiad 12:30-13:00),
  • od poniedziałku do czwartku przewidziane są zajęcia w trybie stacjonarnym.

Program zajęć przewiduje m.in.: zajęcia plastyczne, teatralne, taneczne, origami, kulinarne (zajęcia mogą się różnić w zależności od wybranego tygodnia, jak również nauczyciela prowadzącego), warsztaty edukacyjne oraz angielski w zabawie, zajęcia z animatorami i sportowe. W każdy piątek uczestnicy wyjadą na całodniową wycieczkę autokarową: 6 lipca Farma Iluzji, 13 lipca Kopalnia Soli w Kłodawie, 20 lipca piaseczyńsko-grójecka kolej wąskotorowa, 27 lipca Park Rozrywki Julinek. Szczegóły dotyczące wycieczek będą podawane na bieżąco Przypominamy Państwu o przestrzeganiu regulaminu akcji i stosowaniu się do  zawartych w nim zasad.

ZAPROSZENIA

RUSZA SCENA LETNIA 2018 Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców na kolejną edycję Sceny Letniej! Babicka Scena Letnia to szereg imprez w babickim parku: na scenie przedstawienia dla dorosłych i dzieci, zajęcia jogi, gry dla dzieci i rodziców oraz treningi Klubu Aktywnych Kobiet. 16 czerwca (sobota) godz. 18:00 koncert „Do nieba z cyganami” otwierający tegoroczny sezon. W programie romanse i ballady cygańskie. Wieczór uświetni pokaz Teatru Ognia. 17 czerwca (niedziela) o godz. 16:00 wystąpi Teatr Katarynka z przedstawieniem „W miejskiej dżungli”. Po spektaklu animacje i warsztaty dla dzieci. Wstęp wolny!


WIANKI W BLIZNEM 2018 Zapraszamy wszystkich mieszkańców na tradycyjne Wianki w Bliznem w sobotę 16 czerwca 2018 w godz. 15:00-22:00. W programie m.in. konkurs na najlepsze ciasto, liczne występy na scenie, atrakcje dla najmłodszych, zabawa taneczna z DJ-em oraz koncert zespołu Stonehenge. Adres wydarzenia: Blizne Jasińskiego, ul. Kościuszki. Zapraszamy!


WARSZTATY PREZENTÓW DLA TATY Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice zaprasza dzieci na warsztaty plastyczne "Warsztaty prezentów dla Taty". Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice 19 czerwca, godz. 16:30, Zielonki-Parcela, ul. Południowa 2A


SPOTKANIE SOŁECKIE MIESZKAŃCÓW ZIELONEK Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek serdecznie zaprasza mieszkańców Zielonek-Wsi, Zielonek-Parceli oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie sołeckie, które odbędzie się w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice (ul. Południowa 2A, Zielonki-Parcela) dnia
18 czerwca 2018 r., godz. 18:00. W programie m.in. zwiedzanie kompleksu w Zielonkach-Parceli oraz dyskusja  o bieżących sprawach mieszkańców.


SPOTKANIE SOŁECKIE MIESZKAŃCÓW LIPKOWA W dniu 20 czerwca 2018 r.  o godz. 18:00 w Lipkowie przy  ul. Mościckiego 54 B odbędzie się zebranie mieszkańców Lipkowa  z Wójtem Gminy Stare Babice. Tematem dyskusji będą m.in.: modernizacja ul. Jakubowicza, przystąpienie do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, sprawy różne.


EUROPEJSKI WYKŁAD OTWARTY Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa, prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, zaprasza na Europejski Wykład Otwarty pn. „Koniec geoblokowania, czyli o zakupach w sieci bez ograniczeń”, który odbędzie się w czwartek 28 czerwca br. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Centrum Kreatywności Targowa.


8 czerwca 2018 r. Nr 574

GMINA, URZĄD, TEREN

SESJA RADY GMINY Zapraszamy Mieszkańców na XLII sesję Rady Gminy Stare Babice, która odbędzie się dnia 12 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21.


WYBORY ŁAWNIKÓW W SĄDZIE REJONOWYM DLA WARSZAWY-ŻOLIBORZA Trwa procedura wyborów uzupełniających 2 ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Gminy Stare Babice prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Stare Babice. Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z pozostałymi dokumentami przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, II piętro, pok. 28 (Biuro Rady Gminy Stare Babice) do dnia 29 czerwca 2018 r. w godzinach pracy urzędu. Więcej informacji oraz karta zgłoszenia są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice: www.bip.babice-stare.waw.pl.


RUSZA AKCJA „LATO W GMINIE” Drodzy Rodzice i Opiekunowie, już 2 lipca 2018 r. rusza w Gminie Stare Babice akcja „Lato w Gminie 2018”: 25 czerwca w Szkole w Zielonkach-Parceli (na szklanych drzwiach przy wejściu do sekretariatu) będą wywieszone listy dzieci z podziałem na grupy wraz z przypisanym wychowawcą półkolonijnym. Opieka nad dziećmi jest zapewniona w godz. 7:00 – 17:00 (zwracamy się z prośbą o przyprowadzanie dzieci do Szkoły w Zielonkach-Parceli najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru dzieci w godzinach trwania akcji), uczestnicy akcji otrzymują dwa posiłki dziennie, w tym jeden ciepły (śniadanie serwowane będzie w godzinach 8:30-9:00, obiad 12:30-13:00), od poniedziałku do czwartku przewidziane są zajęcia w trybie stacjonarnym.
Program zajęć przewiduje m.in.: zajęcia plastyczne, teatralne, taneczne, origami, kulinarne (zajęcia mogą się różnić w zależności od wybranego tygodnia, jak również nauczyciela prowadzącego), warsztaty edukacyjne oraz angielski w zabawie, zajęcia z animatorami i sportowe. W każdy piątek uczestnicy wyjadą na całodniową wycieczkę autokarową: 6 lipca Farma Iluzji, 13 lipca Kopalnia Soli w Kłodawie, 20 lipca piaseczyńsko-grójecka kolej wąskotorowa, 27 lipca Park Rozrywki Julinek. Szczegóły dotyczące wycieczek będą podawane na bieżąco Przypominamy Państwu o przestrzeganiu regulaminu akcji i stosowaniu się do zawartych w nim zasad.


ZAPROSZENIA


KONCERT CHARYTATYWNY NA 100-LECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI W imieniu Dyrekcji i Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Starych Babicach oraz Domu Kultury Stare Babice zapraszamy Mieszkańców Gminy Stare Babice na koncert charytatywny. Odbędzie się on 10 czerwca 2018 r. (niedziela) w auli widowiskowej Domu Kultury Stare Babice (ul. Południowa 2A, Zielonki-Parcela). Zbiórka pieniędzy, którą przeprowadzą wolontariusze ze SP w Starych Babicach, będzie odbywała się do oznaczonych puszek. Rozliczenie zostanie dokonane w terminie ustawowym, a cały dochód ze zbiórki zostanie przekazany na konto Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Dla widzów uczestnictwo w koncercie będzie bezpłatne. Zapraszamy!


RUSZA SCENA LETNIA 2018 Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców na kolejną edycję Sceny Letniej! Babicka Scena Letnia to szereg imprez w babickim parku: na scenie przedstawienia dla dorosłych i dzieci, zajęcia jogi, gry dla dzieci i rodziców oraz treningi Klubu Aktywnych Kobiet. 16 czerwca (sobota) godz. 18:00 koncert „Do nieba z cyganami” otwierający tegoroczny sezon. W programie romanse i ballady cygańskie. Wieczór uświetni pokaz Teatru Ognia. 17 czerwca (niedziela) o godz. 16:00 wystąpi Teatr Katarynka z przedstawieniem „W miejskiej dżungli”. Po spektaklu animacje i warsztaty dla dzieci. Wstęp wolny!


SPOTKANIE SOŁECKIE MIESZKAŃCÓW ZIELONEK Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek serdecznie zaprasza mieszkańców Zielonek-Wsi, Zielonek-Parceli oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie sołeckie, które odbędzie się w auli widowiskowej Domu Kultury Stare Babice (ul. Południowa 2A, Zielonki-Parcela) dnia 18 czerwca 2018 r., godz. 18:00. W programie m.in. zwiedzanie kompleksu w Zielonkach-Parceli oraz dyskusja o bieżących sprawach mieszkańców.

Załączniki: