Serwis Informacyjny UG - czerwiec 2017

Drukuj

30 czerwca 2017, nr 532

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARE BABICE

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu:
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Blizne Jasińskiego,
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część wsi Borzęcin Duży i część wsi Mariew przy ul. Spacerowej,
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Warszawska – Mizikowskiego”.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. Z 2016 r. poz. 353) oraz Uchwały Nr XVII/158/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Blizne Jasińskiego, Uchwały Nr XXIII/219/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część wsi Borzęcin Duży i część wsi Mariew przy ul. Spacerowej, Uchwały Nr XVII/161/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Warszawska - Mizikowskiego”, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Blizne Jasińskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część wsi Borzęcin Duży i część wsi Mariew przy ul. Spacerowej,
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Warszawska – Mizikowskiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 10 lipca do 1 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej: www.stare-babice.pl w zakładce „Dla Inwestora”, następnie zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice o godz. 1700. Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 29, art. 34, art. 40, art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2016 r. Poz. 353), osoby prawne i fizyczne mogą wnosić uwagi do projektu planu i prognozy. Uwagi należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy w Starych Babicach, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice z podaniem nazwiska, imienia lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu przedmiotu uwagi oraz oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy, w terminie nieprzekraczalnym do dnia 18 sierpnia 2017 r. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Stare Babice. W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Wójt Gminy Stare Babice
(-) Krzysztof Turek


GMINA, URZĄD, TEREN

UWAGA NA PLANOWE WYŁĄCZENIA PRĄDU! Informujemy o planowych wyłączeniach energii elektrycznej w dniu 4 lipca 2017 r. (wtorek) w godz. 7:00-16:00 w Latchorzewie przy ulicach: Decowskiego 2 i przyległe, Zająca, Grupy Kampinos, Armii Krajowej, Baczyńskiego od nr 2 do nr 10, Kompanii Jerzyków od nr 10 do nr 26, Kusocińskiego, Powstańców Styczniowych, Grabowskiego, Hubala Dobrzańskiego od nr 81 do 115 (tylko numery nieparzyste), Kobendzy od Armii Poznań do Hubala Dobrzańskiego, Armii Poznań do Wójcickiego, Jastrzębowskiego, Padlewskiego, Janowskiego, Wójcickiego, Oddziału Dzieci Warszawy oraz w dniu 5 lipca 2017 r. (środa) w godz. 8:00-18:00 w Zielonkach-Parceli przy ulicach: Okrężna i Południowa oraz w godz. 10:00-14:00 w Wojcieszynie przy ulicy Trakt Królewski - numery 17/1, 17/2, 17/3, 17/4.

23 czerwca 2017, nr 531

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY STARE BABICE

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1075) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice Uchwały Nr XXX/304/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Stare Babice” oraz Uchwały Nr XXXII/313/17 z dnia 31 maja 2017 r. zmieniającej uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice” uchwalonego  Uchwałą  Nr XXXVIII/326/06 Rady Gminy  Stare Babice z dnia 1 czerwca 2006 roku na obszarach oznaczonych:  Nr 4 i Nr 5.
Opis granic obszarów:
1) obszar Nr 4 położony jest we wsi Stare Babice przy ul. Sikorskiego i obejmuje działki o następujących numerach ewidencyjnych: 643/4, 643/6, 643/18 i 643/19;
2) obszar Nr  5 położony jest w obrębie Janów i składa się ze wschodniej części działki o nr ewidencyjnym 180 i działki  o nr ewidencyjnym 181.
Wnioski do studium należy składać na piśmie w terminie do dnia 9 lipca 2017 r.  w siedzibie urzędu, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice. Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 46 ust. 1 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu studium. Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Wnioski i uwagi należy składać do dnia do dnia 9 lipca 2017 r. w następujący sposób: 1. pisemnie na adres: Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice 2. drogą elektroniczną na adres: architektura@stare-babice.waw.pl 3. osobiście do protokołu w Urzędzie Gminy Stare Babice. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice w godzinach urzędowania. W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stare Babice (bip.babice-stare.waw.pl) w zakładce Uchwały Rady Gminy, zamieszczono treść Uchwały Nr XXX/304/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. oraz treść Uchwały Nr XXXII/313/17 z dnia 31 maja 2017 r. zmieniającej uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice”. Organem rozpatrującym złożone wnioski jest Wójt Gminy Stare Babice. Dla ww. zmiany studium nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Stare Babice
/-/ Krzysztof Turek


GMINA, URZĄD, TEREN

ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI Zapraszamy Mieszkańców na wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, które odbędzie się dnia 27 czerwca 2017 r. (wtorek), o godz. 14:00 w sali konferencyjnej urzędu gminy przy ul. Rynek 32 w Starych Babicach.

SESJA RADY GMINY Informujemy Mieszkańców, że dnia 29 czerwca 2017 r. (czwartek), o godz. 14:00 w sali konferencyjnej urzędu gminy przy ul. Rynek 21 w Starych Babicach odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Stare Babice.


UWAGA NA PLANOWE WYŁĄCZENIA PRĄDU! Informujemy o planowych wyłączeniach energii elektrycznej w dniu 26 czerwca 2017 r. (poniedziałek) w godz. 8:00-15:00 w Mariewie przy ulicy Łąkowej nr 1, 5, 11, 15 oraz ulicy Kwiatowej od nr 109 do nr 127 i od nr 118 do nr 142.


14 czerwca 2017, nr 530

GMINA, URZĄD, TEREN

NIERUCHOMOŚĆ DO NAJMU Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość stanowiąca własność gminy została przeznaczona do najmu na okres od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2020 r. w trybie bezprzetargowym, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Opis nieruchomości: Działka w Borzęcinie Dużym przy ul. Warszawskiej 828, oznaczenie wg księgi wieczystej WA1P/00106469/5, WA1P/00091687/0, oznaczenie wg ewidencji gruntów 617/1, 618/8, powierzchnia łączna 3,5 m², wartość czynszu za 1 m2 w zł 35,00 netto + aktualnie obowiązująca stawka podatku VAT, przeznaczenie gruntu w planie zagospodarowania U1 i U2 (zabudowa usługowa).


PROJEKT "MOJA PUSZCZA" – ANKIETA Na terenie naszej gminy realizowany jest projekt pn. „Moja Puszcza”. Jego realizatorzy-Fundacja Sendzimira i Kampinoski Park Narodowy, zachęcają Mieszkańców do współpracy na rzecz ochrony przyrody i krajobrazu Kampinoskiego Parku Narodowego. Aby wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców, w pierwszej kolejności realizatorzy projektu chcą ich lepiej poznać. Dlatego pragną zapytać jak największą grupę osób o to, czym jest dla nich środowisko przyrodnicze, w którym mieszkają, na ile są świadomi z korzyści płynących z dobrze zachowanej przyrody oraz o inne kwestie związane z codziennym życiem w sąsiedztwie Puszczy. Zapraszamy zatem do podzielenia się opiniami w krótkiej ankiecie internetowej. Jej wypełnienie zajmie Państwu nie więcej niż 15 minut. Wyniki ankiety zamieścimy na stronie gminnej w lipcu. Ankieta dostępna jest na stronie: www.stare-babice.pl w zakładce „Ochrona środowiska”.

ZAPROSZENIA

SCENA LETNIA 2017 Szanowni Mieszkańcy, serdecznie zapraszamy każdego w wieku od 3 do 103 lat na wydarzenia w ramach tegorocznej Sceny Letniej. Od czerwca do września 2017 r. czekają na Państwa spektakle, koncerty, występy dla dzieci i ćwiczenia aktywizujące. Warto już dziś rezerwować czas, bo przed nami wiele wydarzeń. Uroczyste otwarcie już 17 czerwca (sobota) o godz. 18:00 na scenie letniej w babickim parku. W koncercie w klimacie lat 70. usłyszymy największe przeboje Abby oraz Boney M. Koncert potrwa ok. 3 godz., w przerwie słodka niespodzianka. A już 18 czerwca (niedziela) o godz. 16:00 zapraszamy najmłodszych na spektakl Teatru Muzycznego Wit-Wit pt. „Przygody Pippi – Bajka Muzyczna”.


WIANKI 2017 Serdecznie zapraszamy Mieszkańców na tradycyjne Wianki, które odbędą się 24 czerwca (sobota) w Bliznem Jasińskiego (teren między przedszkolem a Kościołem p.w. Objawienia Pańskiego) w godz. 15:00-22:00 oraz w Borzęcinie Dużym przy Placu Chopina w godz. 16:00-22:00.

OGŁOSZENIA SPOŁECZNE *

PRACA DLA MECHANIKA Firma Byś z Warszawy zatrudni mechanika samochodów ciężarowych z doświadczeniem.
Kontakt tel. 607 656 767 lub e-mail: tomasz.jonak@bys.com.pl

PRACA DLA PIEKARZA Zatrudnię piekarza ciastowego, piecowego.  Piekarnia w Borzęcinie Dużym.
Kontakt: Krzysztof Grzelak, tel. 602 831 803.

*publikowane ogłoszenia społeczne są przesłane do urzędu przez zainteresowane podmioty w przeciągu ostatniego miesiąca. W dniu publikacji serwisu są aktualne.

2 czerwca 2017, nr 529

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY

Szanowni Mieszkańcy Gminy Stare Babice!
W związku z dyskusją toczącą się w mediach społecznościowych na temat odbioru sprzed posesji odpadów zielonych, przedstawiam Państwu fakty dotyczące tej sprawy. Dobiega końca 2,5-letnia umowa z firmą BYŚ na odbiór odpadów komunalnych w naszej gminie. Od kilku miesięcy dokonujemy analiz i chcemy wprowadzić zmiany poprawiające funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami w okresie obowiązywania nowej umowy. Pewne zmiany wynikają wprost z noweli ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ale w większym zakresie wynikają z potrzeby wyeliminowania mankamentów dotychczasowych rozwiązań. Dotyczy to głównie odbioru tzw. odpadów zielonych oraz funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Mizikowskiego.

Po przeprowadzeniu ostatnich analiz, zdecydowałem, że bez dużego ryzyka zwiększenia kosztów, można zwiększyć liczbę odbieranych worków odpadów zielonych do 10 sztuk od jednej posesji miesięcznie, czyli 5 szt. jednorazowo. Natomiast PSZOK będzie otwarty przez 5 dni w tygodniu, od wtorku do piątku w godzinach 14:00-18:00, a w soboty w godz. 10:00-16:00 (w okresie letnim).
Jednak wszelkie tego typu zmiany może uchwalić jedynie rada gminy, niestety Referat Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Stare Babice nie zdążył przygotować stosownego projektu uchwały na ostatnią sesję 31. maja br., dlatego zostanie on przedłożony pod obrady rady gminy na czerwcowej sesji.

Wójt Gminy Stare Babice
Krzysztof Turek


GMINA, URZĄD, TEREN

SZKOŁA W ZIELONKACH – SPOTKANIE RODZICÓW Zapraszamy wszystkich rodziców na spotkanie poświęcone organizacji roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej w Zielonkach Parceli. Podczas spotkania zostaną przedstawione założenia i koncepcja nowej szkoły, argumenty dlaczego warto uczyć się w nowej szkole oraz opinie i sugestie. Na spotkaniu będą dostępne również listy dzieci przyjętych do szkoły w Zielonkach z podziałem na klasy. Spotykamy się dnia 13 czerwca o godz. 18:00 w sali gimnastycznej babickiej szkoły podstawowej, ul. Polna 40, Stare Babice.


UWAGA NA PLANOWE WYŁĄCZENIA PRĄDU! Informujemy o planowych wyłączeniach energii elektrycznej w dniu 2 czerwca 2017 r. w godz. 8:00-15:00 w Klaudynie przy ulicach: Tęczy oraz Zorzy.


6 CZERWCA ZAWYJĄ SYRENY Informujemy, że w dniu 6 czerwca 2017 r., w godz. 9:00-13:00 w ramach ćwiczenia RENEGADE-SAREX-17/I, zarządzonego przez Wojewodę Mazowieckiego, zostanie przeprowadzony wojewódzki trening systemu wykrywania i alarmowania z głośnym uruchomieniem syren alarmowych. Celem treningu będzie sprawdzenie systemu alarmowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach z powietrza.

ZAPROSZENIA

JUBILEUSZ 85-lecia OSP W BORZĘCINIE DUŻYM Gorąco zapraszamy Mieszkańców na obchody 85. rocznicy powstania OSP w Borzęcinie Dużym, które odbędą się dnia 3 czerwca 2017r. Uroczyste otwarcie nowej remizy nastąpi o godz. 14:00. Więcej informacji na stronie www.stare-babice.pl w zakładce „Aktualności”.


GMINNY DZIEŃ DZIECKA Serdecznie zapraszamy całe rodziny na Gminny Dzień Dziecka, który odbędzie się dnia 4 czerwca 2017 r. w godz. 13.00-18:00 w Strefie Rekreacji Dziecięcej przy ZSP w Borzęcinie Dużym. W programie m.in. pokaz baniek mydlanych, występy taneczne, pokazy akrobatyki i karate, zajęcia plastyczne, gry i zabawy z animatorami i wiele innych.


CZY CZUJESZ SIĘ BEZPIECZNIE W SWOJEJ GMINIE? DEBATA O BEZPIECZEŃSTWIE Zapraszamy Mieszkańców na debatę o bezpieczeństwie, która odbędzie się w dniu 7 czerwca 2017 r., w godz.: 17:30-19:30 w sali konferencyjnej urzędu gminy w Starych Babicach, ul. Rynek 21. Debata ma na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społecznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz wymianę informacji z mieszkańcami o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu będą mogły zostać wypracowane wspólne metody ich eliminowania.


Załącznik: