Serwis Informacyjny - arch. 12.2013

Drukuj

19 grudnia 2013 Nr 384
GODZINY PRACY URZĘDU GMINY W DNIACH: 24 grudnia 2013 (wtorek) w godz. 8:00-13:00 31 grudnia 2013 (wtorek) w godz. 8:00-13:00


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY STARE BABICE W SEZONIE 2013/2014.
Zimowe utrzymanie dróg są to prace mające na celu ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego takimi czynnikami
atmosferycznymi jak śliskość zimowa, opady śniegu czy gołoledź. Za organizację i koordynację utrzymania dróg
w okresie zimy, w stopniu zależnym od zaistniałych warunków atmosferycznych oraz posiadanego zaplecza
technicznego (sprzętowo-materiałowego), na terenie gminy odpowiedzialni są:

  • za drogi wojewódzkie - ul. Warszawska, Sikorskiego, Okulickiego, Sobieskiego - Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich rejon Grodzisk Mazowiecki, tel. 22 755-59-46 lub 22 755-51-17;
  • za drogi powiatowe - ul. Kosmowska, Akacjowa, Mościckiego-Sienkiewicza, Izabelińska, Ogrodnicza, Południowa, Spacerowa, Kwiatowa - Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Poznańska 300, 05-850 Ożarów Mazowiecki, tel. 22 722-13-80
  • za drogi gminne - Urząd Gminy Stare Babice, Referat Gospodarki Komunalnej tel. 22 722-95-35. Wykonawcą usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych jest P.H.U. "LAGUNA" Agnieszka Kowalska 05-085 Kampinos, Garbnik 16A , tel. 509 570 604. Pierwszej kolejności zimowego utrzymania podlegają ulice strategiczne dla komunikacji.

Nie podlegają zimowemu utrzymaniu przez Urząd Gminy ulice prywatne, wewnętrzne , osiedlowe itp.
Zimowym utrzymaniem chodników (nie będących w obowiązku utrzymania przez właścicieli prywatnych posesji zgodnie z "Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach"), parkingów oraz przystanków autobusowych zajmuje się firma "BYŚ Wojciech Byśkiewicz" z siedzibą w 01-934 Warszawa ul. Arkuszowa 43, tel. 22 835- 40-48.


ODŚNIEŻAMY CHODNIKI! Przypominamy mieszkańcom gminy, że Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 391) art. 5 ust.1, pkt. 4 nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek utrzymania czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.


ZMIANA POCZTY DLA MIESZKŃCÓW WOJCIESZYNA. Informujemy iż od 1 stycznia 2014 roku mieszkańcy Wojcieszyna będą obsługiwani przez Urząd pocztowy Stare Babice. Powyższa zmiana łączy się ze zmianą numeru kodu z 05-083 na 05-082.


WÓJT GMINY STARE BABICE OGŁASZA O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI WSI STARE BABICE. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice Uchwały Nr XXXII/316/13 z dnia 30 października 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar części wsi Stare Babice w rejonie położonym pomiędzy ulicą Osiedlową, ulicą Mizikowskiego, ulicą Kutrzeby, a rowem melioracyjnym. Wnioski do planu należy składać na piśmie w terminie do dnia 31-12-2013 r. adres: Urząd Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 05-082 Stare Babice . Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Wszystkim mieszkańcom Gminy Stare Babice
Pełnych ciepła, spokoju i radości Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności i sukcesów w Nowym 2014 roku
życzy
Krzysztof Turek Wójt Gminy Stare Babice