Gminna Ewidencja Zabytków

Drukuj

Zarządzenie Nr 73/2019
Wójta Gminy Stare Babice

z dnia 10 kwiecień 2019r.

w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Stare Babice

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2019 r. poz. 506), art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§1.1. Przyjmuje się Gminną Ewidencję Zabytków Gminy Stare Babice, zwaną dalej „Ewidencją”.

2. Ewidencję, o której mowa w ust. 1 prowadzi się w formie zbioru kart adresowych, których wykaz stanowi załączniki do niniejszego zarządzenia:

1) Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Stare Babice, stanowi załącznik nr 1.
2) Wykaz innych zabytków nieruchomych wyznaczonych przez Wójta w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Stare Babice, stanowi załącznik nr 2.
3) Wykaz zabytków archeologicznych, znajdujących się na terenie Gminy Stare Babice, stanowi załącznik nr 3.

§2.1. Ewidencja ma charakter zbioru otwartego i podlegać będzie aktualizacji.
2. Aktualizacja Ewidencji, polegająca na wyłączeniu lub włączeniu do niej obiektów i obszarów, następować będzie zarządzeniem Wójta Gminy Stare Babice po uprzednim uzyskaniu akceptacji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
dla wprowadzonych w ewidencji zmian.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Planowania Przestrzennego.

§4. Traci moc Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Stare Babice.

§5. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stare Babice

(-) Sławomir Sumka

Załączniki do zarządzenia nr 73/2019 dostępne poniżej >>

PDF iconzarzadzenie_nr_73.2019.pdf