Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Drukuj

Stare Babice, dnia 30 stycznia 2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację
„Programu opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice” w 2018 roku
ogłoszonego Zarządzeniem Nr 5/2018 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację „Programu opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice” w 2018 roku:

  1. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację „Programu opieki nad kobietą  w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice” w 2018 roku wybrano ofertę Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego SORNO Edyta Stankiewicz z siedzibą 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 21, które realizację Programu będzie prowadziło w Szkole Jogi Halasana, 05-082 Latchorzew, ul. Hubala Dobrzańskiego 42/44 lok. 9
    Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne SORNO Edyta Stankiewicz otrzyma środki finansowe na realizację przedmiotowego programu, zgodnie z zaoferowaną ceną za wykonanie jednego kursu (cyklu szkoleniowego) w wysokości 2350 zł brutto.
    Realizacja „Programu opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice” zakłada przeprowadzenie maksymalne 10 kursów szkoleniowych w ciągu danego roku.  W każdym kursie będzie mogło wziąć udział od 3 do 6 par uczestników wg kolejności zgłoszeń.
  2. Wysokość kwoty przeznaczonej na realizację programu w 2018 roku, która zostanie przekazana ww. Oferentowi wyniesie maksymalnie 23500 zł + 1000 zł (koszty działań promujących Program), łącznie 24500 zł brutto.
  3. Realizacja programu rozpocznie się od daty zawarcia umowy i będzie trwać do wyczerpania środków finansowych, nie później jednak niż do 15 grudnia 2018 r.
  4. Na realizację zadania Wójt Gminy Stare Babice zawrze umowę z Oferentem zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia o przedmiotowym konkursie.

(-) Krzysztof Turek
Wójt Gminy Stare Babice