Otwarty konkurs ofert - program opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną

Drukuj

Zarządzenie Nr 71/2019

Wójta Gminy Stare Babice
z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację „Programu opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice” w 2019 roku

 

Na podstawie art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.) oraz uchwały XXII/210/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice w latach 2017-2020” zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania „Program opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice” w 2019 roku.

2.Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Babice i GOPS oraz na stronie internetowej Gminy Stare Babice.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Starych Babicach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

(-) Sławomir Sumka

Wójt Gminy Stare Babice