Otwarty konkurs ofert - program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie

Drukuj

Zarządzenie Nr 164/2019

Wójta Gminy Stare Babice
z dnia 2 sierpnia 2019 r.

 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację „Programu bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 65 roku życia” w 2019 r.

Na podstawie art. 48 ust. 1 i 4, art. 48b ust. 1, 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XX/188/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 września 2012 r. w sprawie realizacji „Programu bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 65 roku życia” na lata 2012-2016, przedłużonego uchwałą Nr XXIV/228/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 listopada 2016 r. i  zmienionego uchwałą Nr X/92/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 czerwca 2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania „Program bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 65 roku życia” w 2019 roku.

 1.Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Babice i GOPS oraz na stronie internetowej Gminy Stare Babice.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                             Z upoważnienia Wójta

                              (-) Tomasz Szuba                      

                                Zastępca Wójta