Nieodpłatna pomoc prawna w 2018

Drukuj

Informacja o udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie warszawskim zachodnim w 2018 r.

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 t.j.) Powiat Warszawski Zachodni realizuje od 1 stycznia 2016 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Od 1 stycznia 2018 roku na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego działa pięć punktów pomocy prawnej, w których będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą. (szczegóły w załączniku)

Katalog osób, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej ,
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży,

*) zasady udokumentowania w załączniku poniżej>>

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu:
 prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Więcej informacji nt. zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/.


Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Starych Babicach

Punkt obsługiwany jest przez organizację pozarządową- Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych z siedzibą w Lublinie przy ul. Narutowicza 56 A, 20- 016 Lublin.
Pomoc prawna w punkcie udzielana jest przez adwokata lub radcę prawnego
Dostosowanie punktu do potrzeb osób niepełnosprawnych:
(dojazd komunikacją, parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych, brak podjazdu, ale brak schodów, winda, dostosowana toaleta, tłumacz języka migowego dostępny odpłatnie  po uprzednim umówieniu)

Stare Babice w Urzędzie Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice, I pietro, pok. 23

Czynny:
pon., wtorek, środa, czwartek: w godz. 14:00-18:00
piątek: w godz. 10:00 -14:00


UWAGA: Inne punkty w załączniku poniżej