Konsultacje społeczne w sprawie statutów sołectw Gminy Stare Babice

Drukuj

W Gminie Stare Babice zostały wyodrębnione 23 sołectwa.

Obowiązujące statuty sołectw zostały uchwalone

1)      Uchwałą Nr XXVI/206/05 Rady Gminy Stare Babice z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 111, poz. 3194);

2)      Uchwałą Nr XXVIII/218/05 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 145, poz. 4525);

3)      Uchwałą Nr XXXIII/264/05 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 270, poz. 8975).

Treść obowiązujących statutów poddana została analizie pod kątem dokonanych zmian
w prawie powszechnie obowiązującym.

W dotychczasowym brzmieniu statutów sołectw gminy Stare Babice kadencja sołtysa
i rady sołeckiej trwa 4 lata. Uchwałą Nr XLVI/488/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia
11 października 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Stare Babice dokonano wydłużenia kadencji sołtysa i rad sołeckich do 5 lat. 

Ponadto w dotychczasowym brzmieniu statutów sołectw gminy Stare Babice wybory sołtysa i rady sołeckiej odbywały się na zebraniach wiejskich, a w celu ich przeprowadzenia zebranie wiejskie powoływało spośród uprawnionych uczestników zebrania minimum
3 osobową komisję skrutacyjną.  W projekcie wprowadzono zmianę dotyczącą wyborów sołtysa i rad sołeckich - wybory zarządza Wójt dla wszystkich sołectw na terenie Gminy w tym samym terminie przypadającym na niedzielę. W tym celu Wójt powołuje sołeckie komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów w stałych obwodach do głosowania Gminy Stare Babice.

Projekty statutów jednostek pomocniczych i ich zmian podlegają konsultacji
z mieszkańcami. Procedurę przeprowadzania konsultacji społecznych określa Uchwała
Nr XXII/209/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 9910).

Zgodnie z powyższą uchwałą Wójt Gminy Stare Babice  Zarządzeniem Nr 173/2019 zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zebrania opinii mieszkańców na temat zapisów projektu uchwały w sprawie statutów sołectw Gminy Stare Babice.

 

Poniżej link do ogłoszenia o konsultacjach społecznych:

 

http://bip.babice-stare.waw.pl/public/?id=196890