Komunikat wójta

Drukuj

Szanowni Państwo!

W ubiegłym tygodniu zakończyłem rozpatrywanie wniosków wniesionych  do projektu zmiany studium w związku z zawiadomieniem o podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice Uchwały Nr XXX/304/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Stare Babice” oraz Uchwały Nr XXXII/313/17 z dnia 31 maja 2017 r. zmieniającej uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice” uchwalonego  Uchwałą  Nr XXXVIII/326/06 Rady Gminy  Stare Babice z dnia 1 czerwca 2006 roku na obszarach oznaczonych:  Nr 4 i Nr 5.

W wyznaczonym terminie nie złożono żadnego wniosku dotyczącego obszaru  nr 4, natomiast dla obszaru nr 5 wpłynęło 836 wniosków, przy czym niektóre były sygnowane przez wiele osób. Łącznie w tej formie wypowiedziało się 1151 osób, z czego około 70% to mieszkańcy naszej gminy. Dodatkowo wpłynęła petycja internetowa popierana przez ponad 1000 internautów.

Nie złożono ani jednego wniosku popierającego wnioskowaną przez Właściciela nieruchomości zmianę studium. Wszystkie wnioski i głosy petycji były przeciwne zmianie, która miała polegać na wprowadzeniu na ograniczonym obszarze strefy usług medycznych w miejsce obecnej strefy zalesień.

Wobec tak licznych i jednoznacznych oczekiwań osób wnioskujących, w dniu  26 lipca br. wydałem zarządzenie Nr 185/2017 o uwzględnieniu wszystkich uwag. Oznacza to utrzymanie na obszarze nr 5 obecnej funkcji studium, czyli zalesienia.

W najbliższym czasie wystąpię do Rady Gminy Stare Babice o dokonanie stosownych zmian przedmiotowej uchwały, polegających na wyłączeniu tego obszaru ze zmian studium.

Wszystkim Państwu, którzy tak licznie zaangażowali się w konsultacje i wzięli udział w akcji składania wniosków, pragnę złożyć podziękowania.

     
Wójt Gminy Stare Babice
/-/ Krzysztof Turek

Stare Babice, 31 lipca 2017 r.

Załącznik

BIP >>> Zarządzenie Nr 185/2017 Wójta Gminy Stare Babice >>>