Dotacja w ramach MIAS 2019

Drukuj

Dotacja dla 5 zadań przeznaczonych
do realizacji z Funduszu Sołeckiego przyznana w ramach „MIAS 2019”

W dniu 18 czerwca 2019 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”
(w skrócie MIAS).

Uchwałą tą, władze Województwa Mazowieckiego, przyznały gminom pomoc finansową stanowiącą dofinansowanie zgłoszonych przez nie zadań.
W grupie gmin, które otrzymały dofinansowanie znalazła się także Gmina Stare Babice, która zgłosiła następujące zadania:

  1. Budowa placu zabaw w Latchorzewie
  2. Powiększenie z doposażeniem placu zabaw w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kopernika 10
  3. Modernizacja placu zabaw na pl. Kwirynowskim
  4. Budowa tężni solankowej w Borzęcinie Dużym
    na pl. Chopina
  5. Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej
    w Koczargach Starych

Dofinansowanie każdego z powyższych zadań wyniesie 10.000,00 zł.

„MIAS MAZOWSZE 2019” jest inicjatywą mającą na celu zaspokajanie potrzeb sołectw poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom wiejskim i miejsko-wiejskim z terenu Mazowsza, realizującym zadania własne o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym, istotne dla społeczności danego sołectwa reprezentowanego przez Zebranie Wiejskie i Radę Sołecką.

Inicjatywa ma na celu promowanie działań stymulujących
m.in. wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, efektywne wykorzystanie potencjałów obszarów wiejskich oraz promowanie działań wspierających tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego oraz poczucia tożsamości regionalnej i narodowej.

Wsparcie finansowe obejmuje takie cele jak:
kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego, rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej i turystycznej regionu, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza, pielęgnowanie aktywności i świadomości obywatelskiej mieszkańców, rozbudowa zasobów oświatowo-kulturalnych województwa czy zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego.

Gmina może zgłosić do dofinansowania maksymalnie 5 zadań
i na każde otrzymać pomoc finansową w wysokości nie przekraczającej  10.000,00 zł.