500+ w Gminie Stare Babice

Drukuj

16.03.2016

1 kwietnia 2016 roku rozpocznie się przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, tzw. „500 +”.

Gmina Stare Babice przygotowuje się do realizacji tego projektu.

Sprawdź, kto otrzyma świadczenie oraz jak i kiedy złożyć wniosek.

Rządowy program Rodzina 500 Plus to nowy system wspierania rodzin. Na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wypłacane będzie świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie, które ma częściowo pokryć wydatki związane z wychowaniem dziecka. Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że pomoc obejmie 3,7 mln dzieci (z 2,7 mln rodzin) w całym kraju. Tylko w samej Gminie Stare Babice jest blisko 4 tys. dzieci w wieku do 18 lat, co przekłada się na znaczącą liczbę rodzin potencjalnie uprawnionych do otrzymywania świadczenia.

Kto ma prawo do otrzymania świadczenia?

Aby otrzymać pieniądze na pierwsze dziecko, dochód nie może przekroczyć 800 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę. Gdy dziecko jest niepełnosprawne, kryterium wynosi 1200 zł. Na drugie oraz kolejne dziecko próg dochodowy nie obowiązuje.

Świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym dziecka. Wsparcie otrzyma każda rodzina, bez względu na stan cywilny rodziców – zarówno rodziny, w których rodzice pozostają w związku małżeńskim, jak też rodziny niepełne czy rodzice w związkach nieformalnych. Jeśli dzieckiem lub dziećmi opiekują się oboje rodzice bądź opiekunowie, świadczenie dostanie tylko jedno z nich.

W przypadku, gdy rodzice są po rozwodzie, do świadczenia będzie uprawniony jedynie ten, kto sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem. A jeżeli wyrokiem sądu rodzice równo dzielą się opieką (występuje tzw. opieka naprzemienna) to oboje mogą złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze, natomiast jego wysokość będzie dzielona proporcjonalnie do liczby dni, w których sprawują opiekę nad dzieckiem.

Jak wypełnić wniosek?

Wniosek o świadczenie wychowawcze 500 zł na dziecko składa się z dwóch części. 
W pierwszej podajemy dane osoby ubiegającej się o świadczenie (imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL bądź numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, stan cywilny, obywatelstwo, dane adresowe oraz nieobowiązkowo numer telefonu). Należy wpisać również dane dzieci, dla których wnioskujemy o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Druga część wniosku także nie powinna stwarzać trudności, ponieważ obejmuje przede wszystkim oświadczenia, które trzeba podpisać oraz listę stosownych załączników.

UWAGA!
Zaświadczenia i dokumenty dotyczące dochodów dołączają jedynie rodzice starający się  o świadczenie na pierwsze dziecko.
Rokiem kalendarzowym, który będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres, tj. od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. – jest rok 2014. Uwzględniany będzie również bieżący dochód utracony i uzyskany.

Gdzie i kiedy z wnioskiem?

Ustawa wchodzi w życie 1 kwietnia 2016 r. i od tego momentu będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Dokumenty powinny być składane przez jednego z rodziców w gminie zamieszkania. W przypadku Gminy Stare Babice obsługą wniosków zajmować się będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (ul. Rynek 21) w godzinach pracy Ośrodka:

poniedziałek od 8.00 do 17.00
wtorek – czwartek od 8.00 do 16.00
piątek od 8.00 do 15.00

tel. 22 752 83 85, 22 722 90 11

UWAGA!
Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego są dostępne w załączniku poniżej oraz będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Babicach.

Jednocześnie informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500 zł) mogą Państwo składać
dopiero od 1 kwietnia 2016 roku.

Będzie można je składać również drogą elektroniczną >>>

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu trzech pierwszych miesięcy od startu programu, czyli do 1 lipca 2016 r. włącznie, świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r.

Należy nadmienić, że świadczenie nie przysługuje rodzinom pobierającym zasiłek o podobnym charakterze za granicą. W razie stwierdzenia nieodpowiedniego wykorzystania  otrzymanych środków przez rodziców organ wypłacający będzie mógł zamienić wypłatę na pomoc rzeczową albo usługę zgodnie z przepisami ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Kamil Sagan
GOPS